Wymagania w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła U wg normy PN-EN ISO 6946 

Jednym z wymagań Warunków Technicznych dotyczących efektywności energetycznej budynków jest spełnienie przez przegrody budynku określonych wartości współczynników przenikania ciepła U. Poniżej przedstawiono wymagane wartości współczynników przenikania ciepła U dla wybranych rodzajów przegród zewnętrznych. 

 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) 

 

od 1 stycznia 2017 r 

od 31 grudnia 2020 r. 

1 

2 

3 

Ściany zewnętrzne przy ti ≥ 16°C

0,23 

0,2 

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy ti ≥ 16°C 

0,18 

0,15 

Podłogi na gruncie przy ti ≥ 16°C 

0,3 

0,3 

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi ti ≥ 16°C 

0,25 

0,25 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów przegród budynków, uwzględniając poprawki ze względu na łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, oblicza się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt. Odnośnie w/w rodzajów przegród WT wskazują na normę PN – EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania i dodatkowo w przypadku przegród będących w kontakcie z gruntem na normę PN – EN ISO 13370 : 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania. 

Poniżej przedstawiono metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła przegród (Uc) wg normy PN – EN ISO 6946 

Metoda opisana w tej normie oparta jest na odpowiednich wartościach obliczeniowych współczynnika przewodzenia ciepła lambda [W(mK)] lub wartościach obliczeniowych oporu cieplnego. W załączniki D normy przedstawiono także uproszczoną metodę obliczania poprawek od mostków punktowych lub nieszczelności w warstwie izolacji doliczanych do współczynnika przenikania ciepła.  

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju