Najkrócej mówiąc, premia termomodernizacyjna to pomoc przy  spłacie części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

By ubiegać się o premię termomodernizacyjną, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • termomodernizacja zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% (modernizacja wyłącznie systemu grzewczego), 15% (w budynku, gdzie po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego) i 25% w pozostałych przypadkach;
 • nastąpi zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25% w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, jak kotłownia, węzeł cieplny dostarczający nośnik ciepła bezpośrednio do systemu grzewczego budynku, ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy do 11,6 MW;
 • zmniejszą się roczne koszty pozyskania ciepła o minimum 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacji lokalnego źródła ciepła;
 • źródła energii zostaną wymieniona na OZE (odnawialne źródła energii) lub wysokosprawną kogenerację.

Jak starać się o premię termomodernizacyjną?

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego też wniosek o premię termomodernizacyjną można złożyć tylko w bankach, które współpracują z BGK. Z finansowania korzysta się na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku.  (Dzienniku Ustaw nr 223 z 29 grudnia 2008 roku,  pozycja 1459. Z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z 2019 r. poz. 51.)

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • odpowiedni dla danego banku wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • oryginał audytu energetycznego.

Pozytywna weryfikacja audytu energetycznego jest podstawą do przyznania premii. Dlatego bez wykonania audytu energetycznego budynku nie otrzymamy dofinansowania.

Audyt energetyczny – podstawa do otrzymania premii

Audyt energetyczny wykonuje się, by określić energooszczędność  budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją.

W wyniku audytu energetycznego powstaje szczegółowy opis stanu budynku, jego paramentów, opis systemu ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach), stolarki otworowej (okna i drzwi). Ponadto w audycie znajdują się możliwe potencjalne rozwiązania termomodernizacyjne wraz z określonym prostym czasem zwrotu inwestycji, wynikającym z różnicy kosztów ogrzewania.

Audyt jest niezbędny do ubiegania się o premię termomodernizacyjną, jednak inwestor ma także inne korzyści z wykonania audytu. Najważniejsze z nich:

 • analiza i ocena aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie sposobów poprawy aktualnego stanu;
 • optymalne zaplanowanie modernizacji systemu grzewczego oraz docieplenia ścian, dachu czy podłóg;
 • określenie kosztów termomodernizacji budynków;
 • określenie oszczędności, jakie można zyskać dzięki termomodernizacji;
 • otrzymanie założeń do projektu budowlanego.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Wysokość premii to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie może to być więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego).

W jaki sposób zostanie zrealizowane dofinansowanie?

Jeżeli premia zostanie przyznana, to inwestor nie otrzymuje pieniędzy do ręki czy na konto. Premia zostanie przekazana na spłatę części naszego kredytu w ciągu 7 dni roboczych od momentu, gdy bank kredytujący potwierdzi, że zostało zrealizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, dotrzymano terminu jego wykonania oraz termomodernizacja budynku jest przeprowadzona zgodnie z projektem opartym na zatwierdzonym audycie energetycznym.

Przeczytaj podobne artykuły