Obliczanie premii termomodernizacyjnej

Wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się jako 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Natomiast gdy dodatkowo wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o mocy maksymalnej wynoszącej, co najmniej 1 kW w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 6 kW w przypadku budynków pozostałych, to wysokość premii zostaje podwyższona do 21% kosztów termomodernizacji i zakupu oraz instalacji OZE. Zniesiony został również próg dotyczący wysokości premii termomodernizacyjnej wynikający z dwukrotności rocznych oszczędności energii obliczonych w audycie i maksymalnego pułapu premii wynoszącej do 80% wartości kredytu. Wprowadzono natomiast wymóg, aby wartość kredytu wynosiła co najmniej 50% wartości inwestycji termomodernizacyjnej.

reference, Croatia, MUH

Wsparcie na wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynkach wielorodzinnych (wielka płyta)

W przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które obejmują również wykonanie połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych, przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów związanych z:

  • sporządzeniem dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych,
  • zakupem kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,
  • przygotowaniem otworów i montażu kotew metalowych.

Wg ustawy, to dodatkowe wsparcie związane z zakupem i montażem kotew metalowych, może być udzielone, jeśli współczynniki przenikania ciepła U modernizowanych przegród będą na poziomie co najmniej wymagań Warunków Technicznych określonych od 31 grudnia 2020 r

Rockpanel Lion Farm Estate, building, high-rise, residential tower, aesthetics, renovation, energy efficiency, England, fire safety,

Zasady obliczania premii remontowej

W 2008 roku, oprócz premii termomodernizacyjnej, wprowadzono również możliwość otrzymania tzw. premii remontowej2. Jednak zgodnie z ustawą ten rodzaj premii przysługuje jedynie na przedsięwzięcia remontowe realizowane tylko w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Zmiany wprowadzone w kwietniu 2020 roku, analogicznie jak w przypadku obliczania premii termomodernizacyjnej, dotyczą uzależnienia wysokości premii remontowej od kosztów przedsięwzięcia remontowego. Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Dodatkowo, jeśli właścicielem budynku wielorodzinnego jest gmina lub spółka prawa handlowego w całości należąca do gminy, to wysokość premii remontowej stanowi 50% przedsięwzięcia remontowego.

Renovation project Croatia - reference 
OB Križine, Split

Wyślij zapytanie o ofertę na zakup wełny skalnej już dziś!