Normy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, podają, że skażenie PM10 następuje, gdy dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i występuje częściej niż 35 dni w roku lub też średnia roczna przekracza 40 µg/m³.

W przypadku pyłów PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Uzupełnieniem tego może być przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) norma dobowa, która wynosi 25µg/m³. Niezależnie od wielkości stężenia należy pamiętać, ze każdy poziom pyłów PM2.5 w powietrzu, wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.

air pollution, city in smog, top5 prevention methods, knowledge hub, clean air

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są mniejsze lub równe 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go, jako najbardziej szkodliwy i niebezpieczny pył wśród zanieczyszczeń powietrza. Przyczyn tego należy upatrywać w wielkości jego cząsteczek. Są na tyle małe, ze mogą przenikać przez pęcherzyki płucne wprost do krwiobiegu. Długotrwała ekspozycja i oddychanie powietrza z pyłem PM2.5 może skracać średnią długość życia. W przypadku krótkich styczności z pyłem skutkować ona może zwiększonym ryzykiem na wystąpienie chorób układu oddechowego i krwionośnego. Pył PM2.5 może powodować również bezpośrednio po zetknięciu się takie objawy, jak kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Ponadto oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

air pollution, top5 prevention methods, knowledge hub, monitor air pollution, pm2.5

PM10 to pył, którego cząstki są nie większe aniżeli 10μm. Powstaje on w wyniku procesu spalania paliw stałych i ciekłych. Pył ten może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi, w tym dym, sadzę, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzopireny i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  Podobnie jak pył PM2.5, pył PM10 jest również szkodliwy dla naszego zdrowia.

air pollution, top5 prevention methods, knowledge hub, monitor air pollution, pm2.5

Istnieje wiele możliwości sprawdzenia jakie stężenie smogu występuje w naszej okolicy w danym momencie. Można zarówno zadzwonić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub tez skorzystać z takich map jak tak poniżej. Dane przedstawione w mapie zostały dostarczone przez system GIOS Powietrze. Dane pochodzą z czujników znajdujących się w rejonie, dla którego przygotowujemy raport, uśredniamy w przedziale ostatnich 15 minut i publikujemy w przystępnej formie.

clean air, how to, air pollution, new windows

Dowiedz się jak przeprowadzić termomodernizację i skorzystać z programu Czyste Powietrze?