Pożar jest sytuacją wyjątkową, która – choć występuje rzadko – może zagrozić naszemu mieniu, ale także zdrowiu czy życiu. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie i wykonanie obiektu w sposób ograniczający możliwość jego powstania, a w sytuacji, kiedy nie da się go uniknąć, zapewniając: 

  • zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas, 
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, 
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe, 
  • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

W tym celu określa się warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, których podstawą jest klasa odporności pożarowejKlasa ta jest określana dla budynku lub jego części stanowiącej strefę pożarową. Na jej podstawie ustala się m.in. klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku. Istnieje pięć klas odporności pożarowej, które oznacza się literami od A (najwyższe wymagania) do E (najniższe wymagania).  

Ustalając klasy odporności pożarowej poszczególnych stref pożarowych należy pamiętać, że klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż C. 

Dla budynków i stref pożarowych klasyfikowanych jako ZL taką klasę wyznacza się na podstawie wysokości budynku i szczegółowej klasyfikacji ZL. 

Klasa odporności pożarowej dla budynków ZL

Budynek 

ZL I 

ZL II 

ZL III 

ZL IV 

Niski (N) 

B 

B 

C 

D 

Średniowysoki (SW) 

B 

B 

B 

C 

Wysoki (W) 

B 

B 

B 

B 

Wysokościowy (WW) 

A 

A 

A 

B 

 

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie przeciwpożarowym