Zbyt duże natężenie dźwięku nasila zmęczenie, uniemożliwia regenerację sił i pogłębia stres, a to znacznie obniża wydajność pracy człowieka oraz standard jego życia. To wystarczająco wiele argumen-tów przemawiających za tym, aby zadbać o możliwie najlepszy komfort akustyczny budynków. Ale jak to zrobić?

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przyczyną złego samopoczucia użytkowników budynków są ota-czające źródła hałasu. Pamiętajmy – mimo że nie mamy zasadniczo wpływu na ich istnienie, to naszym obowiązkiem jest maksymalne ograniczenie ich oddziaływania na otoczenie, w jakim przebywamy.

Spis treści

  1. Jakie są normy związane z komfortem akustycznym?
  2. Jak dobierać rozwiązania w projektach ścian działowych?
  3. Zastosowanie produktów ROCKWOOL w ścianach działowych.
  4. Jak poprawnie dobrać rozwiązania z wełną ROCKWOOL?

Jakie są normy związane z komfortem akustycznym?

Zasadniczą przyczyną negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie użytkowników budyn-ków są najczęściej nieodpowiednio pod względem akustycznym zaprojektowane i wykonane budynki, a w nich przegrody budowlane, jak ściany działowe.

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach” – mówi dyrektywa 89/106/EC dotycząca wyrobów budowlanych - „Ochrona przed hałasem”. O tym, że cisza jest wymogiem prawnym, powinni pamiętać wszyscy projektanci, inwestorzy i wykonawcy nowo wznoszo-nych i modernizowanych obiektów budowlanych. Odpowiednie przepisy dotyczące tego zagadnienia zostały ujęte m.in. w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), w rozporzą-dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normach:

  • PN-B-02151-3:2015-10 – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność aku-styczna elementów budowlanych. Wymagania.
  • PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszcze-niach.
  • PN-EN ISO 717-1:2013-08 – Ocena izolacyjności w budynkach i izolacyjności akustycznej ele-mentów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  • PN-EN ISO 717-2: 2013-08 – Ocena izolacyjności w budynkach i izolacyjności akustycznej ele-mentów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Dowiedz się więcej o izolacji akustycznej