Audyt energetyczny, zwany też audytem cieplnym, wykonuje się, by określić energooszczędność  budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją.

Audyt wskazuje także optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z niego oszczędności energii i czas zwrotu inwestycji.

Jesteś audytorem energetycznym? Pobierz rekomendowany program do wykonywania profesjonalnych audytów energetycznych. Builddesk to oprogramowanie docenione przez tysiące audytorów. Sprawdź jak działa za darmo.

Co wiąże się z wykonaniem audytu energetycznego i co znajduje się w karcie audytu energetycznego?

Przygotowując audyt energetyczny wypełnia się kartę, zwaną też wyciągiem z audytu. W karcie zawarte są np. informacje dotyczące wskaźników powierzchniowych i kubaturowych budynku, sposobu przygotowywania ciepłej wody oraz ogrzewania, podane są współczynniki przenikania ciepła przez przegrody oraz sprawności systemu c.o. przed i po modernizacji. Pojawiają się także dane dotyczące mocy systemu grzewczego, obliczeniowe zużycie energii w GJ (bez i z uwzględnieniem sprawności instalacji), a także wskaźniki zużycia energii w kWh odniesione do powierzchni ogrzewanej i kubatury budynku. 

Ostatnia część to informacje o planowanych kosztach robót, kwocie kredytu, uzyskanych oszczędnościach energii, a także możliwej do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Audytor, czyli osoba wykonująca audyt cieplny, bierze pod uwagę również takie elementy, jak: średnia temperatura powietrza zewnętrznego oraz ilość promieniowania słonecznego padającego na przegrody pionowe, rodzaj gruntu pod budynkiem, współczynnik zacienienia, kubaturę wewnętrzną i zewnętrzną budynku.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne audytorowi?

 • oryginalny projekt budynku lub inwentaryzacja obiektu oraz projekty dotyczące różnych robót wykonywanych w budynku
 • książka obiektu budowlanego
 • dokonywane przeglądy okresowe, co pomaga określić stan techniczny budynku
 • informacje o zużyciu ciepła i kosztach energii na podstawie faktur i obowiązujących aktualnie taryf
 • wytyczne dotyczące np. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • informacja czy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Jakie korzyści ma inwestor z wykonania audytu?

Korzyści z audytu energetycznego

W wyniku audytu energetycznego powstanie szczegółowy opis stanu budynku, jego paramentów. Będzie on dotyczył systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach), stolarki otworowej (okna i drzwi).

Sporządzenie audytu energetycznego budynków jest też konieczne, gdy inwestor chce zaciągnąć kredyt na termomodernizację i skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. (Dzienniku Ustaw nr 223 z 29 grudnia 2008 roku,  pozycja 1459. Nowelizacja w dniu 7 czerwca 2010 – Dziennik Ustaw nr 76, pozycja 493.)

Obecnie audyt energetyczny wykorzystuje się również przy innych dofinansowaniach, nie tylko z mocy ustawy termomodernizacyjnej. Audyty energetyczne służą do pozyskiwania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, dofinansowania z innych środków celowych na poziomie samorządowym. 

Audytor stosuje nowoczesne urządzenia miernicze, które pozwalają ocenić parametry poszczególnych elementów budynki.

Najistotniejsze korzyści z audytu energetycznego to:
 • optymalne zaplanowanie modernizacji systemu grzewczego oraz docieplenia ścian, dachu czy podłóg
 • określenie kosztów termomodernizacji budynków
 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji 
 • określenie oszczędności, jakie można zyskać dzięki termomodernizacji
 • otrzymanie założeń do projektu budowlanego. 

Jak znaleźć dobrego audytora?

Audytorów można szukać w Internecie. Są to osoby, które muszą spełniać określone wymagania (m.in. posiadać wyższe wykształcenie inżynierskie lub ukończone inne studia uwzględniające zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub też posiadać uprawnienia budowlane). Poza tym uprawnieni audytorzy powinni być wpisani do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Można też zgłosić się do Narodowej Agencji Poszanowania Energii bądź do Krajowej Agencji Poszanowania Energii, które to instytucje prowadzą szkolenia audytorów i dysponują bazą kontaktów. Można też skorzystać z pomocy  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które to mają specjalny dział zatrudniający doradców energetycznych.

Ile kosztuje audyt energetyczny? 

Ceny są bardzo umowne i przeważnie są kalkulowane metodą wskaźnikową w zależności od metrażu bądź kubatury budynku.

Koszt audytu energetycznego zależy także od poziomu skomplikowania prac, a dokładnie od grupy, do jakiej należy budynek.

Grupa Rodzaj budynków Koszt
Grupa 1 Budynki jednorodzinne wolno stojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej 1000-1800 zł
Grupa 2 Budynki wielorodzinne, internaty i hotele, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o kubaturze do 8000 m3 2500-4000 zł
Grupa 3 Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze powyżej 8000 m3, a także budynki z grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie od 4500 zł
Grupa 4 budynki z grupy III z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku. od 5500 zł

Co nazywa się przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Są to różnego rodzaju ulepszenia: 

 • ulepszenie, dzięki któremu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej 
 • ulepszenie, w wyniku którego zmniejszą się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Audyting energetyczny wiąże się nie tylko z termomodernizacją czy remontami. To także analiza i ocena aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie sposobów poprawy aktualnego stanu. 

Audyt a premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Do tego jest konieczne wykonanie audytu energetycznego.

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna? Każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

Ile wynosi taka premia? Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie może to być więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego). 

Jakie są warunki przyznania premii termomodernizacyjnej? 

 • jeżeli w wyniku termomodernizacji zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, o co najmniej 10%
 • jeżeli zmniejszy się zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, o co najmniej 15%
 • jeżeli zmniejszą się roczne straty energii o co najmniej 25%
 • roczne koszty pozyskania ciepła zmniejszą się o co najmniej 20%
 • nastąpi zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zostanie zastosowana wysoka kogeneracja.

Audyt energetyczny a premia remontowa 

Inną formą dofinansowania jest premia remontowa, którą można przeznaczyć na naprawę i modernizację najstarszych budynków wielorodzinnych (użytkowanych przed 14 sierpnia 1961 roku). Warunkiem jej uzyskania jest osiągniecie dzięki remontowi oszczędności energii cieplnej. 

Komu przysługuje premia remontowa? Mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoby fizyczne. 

Ile wynosi taka premia? Maksymalna wysokość dofinansowania to 20%  wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Pieniądze uzyskane z premii można przeznaczyć m.in. na remont balkonów czy wymianę okien.

Audyt energetyczny a premia kompensacyjna 

Audyt energetyczny jest potrzebny także wtedy, gdy chcemy ubiegać się o premię kompensacyjną. Jest ona przyznawana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który od 25 kwietnia 2005 roku był właścicielem lub został spadkobierca budynku mieszkalnego. Premia kompensacyjna jest przyznawana jednorazowo dla jednego budynku. Może zostać przeznaczona tylko na spłatę kredytu na potrzeby przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego. 

Przeczytaj podobne artykuły