Efektywności energetyczna budynków niezbędnym elementem Rozwoju Zrównoważonego – wprowadzenie.

Co to jest zrównoważony rozwój 

Idea Zrównoważonego Rozwoju opiera się na ciągłym poszukiwaniu równowagi pomiędzy jego trzema, kluczowymi filarami: społecznym, środowiskowym i ekonomicznymCel jest jeden - zaspokojenie potrzeb obecnej społeczności bez ograniczania ich rozwoju przyszłym pokoleniom. Aby ten cel osiągnąć zachowanie równowagi pomiędzy trzema filarami tworzącymi Zrównoważony Rozwój powinno zachodzić w każdym rodzaju aktywności i działalności gospodarczej człowieka, w tym również w budownictwie jako jednej z istotnej gałęzi gospodarek wielu krajów.

Obszary zrównoważonego rozwoju 

Spis treści

  1. Rodzaje wielokryterialnych systemów oceny budynków
  2. Normy z zakresu zrównoważonego rozwoju
  3. Cykl życia bydynków i jego etapy

Wielokryterialne systemy oceny budynków 

Od kilkunastu lat w sektorze budownictwa w Polsce coraz bardziej popularne stają się wielokryterialne systemy oceny środowiskowej budynków, jak np. BREEAM, LEED, DGNB, HQENa świece opracowano już kilkadziesiąt takich systemów oceny budynków. Jedne kraje tworzyły własne systemy od podstaw, inne adoptowały do swoich lokalnych warunków dobrze znane i rozwinięte już istniejące systemy. Tak duża liczba sposobów wielokryterialnej oceny budynków oraz ich zróżnicowanie, liczne kryteria dla których stosowane są różne wagi w tych systemach, pozwalają na sformułowanie wniosku, że nie istnieje jeden idealny system oceny budynków. Uzyskanie przez dany budynek oceny bardzo dobrej w jednym systemie nie oznacza automatycznie uzyskania takiej samej oceny w innym systemie. Z pewnością dobrą cechą omawianych systemów jest to, że starają się one uporządkować i skwantyfikować szereg zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w budownictwie i pokazują, że projektowanie budynków zgodnych z tym paradygmatem nie jest rzeczą ani łatwą, ani oczywistą. Proces projektowania budynków, ukierunkowany na uzyskanie wysokiej oceny w jednym z wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej, wymaga od projektantów podejścia holistycznego, gdyż często poprawiając jeden aspekt oceny, np. związany z efektywnością energetyczną budynku, możemy równocześnie pogorszyć parametry oceny związane z jakością środowiska wewnętrznego. Wymusza to projektowanie budynków przez wieloosobowe zespoły fachowców, reprezentujących różne branże, już od wczesnych fazach prac nad samą koncepcją obiektu budowlanego. 

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju