Pierwszym krokiem w ustalaniu warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego jest ustalenie jego sposobu użytkowania, typu użytkowników oraz w zależności od nich – podział na strefy pożarowe. W przypadku powierzchni zaklasyfikowanych jako zagrożenia ludzi ZL różne kategorie można łączyć (np. strefa ZL I + ZL III), pod warunkiem spełnienia wymagań dla obu tych kategorii.  

EWAKUACJA użytkowników może odbywać się do innej strefy pożarowej (która uznaje się za strefę bezpieczną)

Podziału na strefy pożarowe dokonuje się za pomocą elementów oddzielenia przeciwpożarowego (ścian i stropów) lub zachowania między budynkami odpowiedniej, określonej w przepisach odległości. 

bazawiedzy, fire separation, fire resistance

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie przeciwpożarowym