Efektywność energetyczna w ocenie wpływu budynku na środowisko naturalne – filar środowiskowy

Odnosząc się do oceny środowiskowej zarówno z poziomu pojedynczych wyrobów budowlanych (norma PN – EN 15804, Tabela 1) jak również z poziomu całego budynku (norma PN – EN 15978, Tabela 1),  zdefiniowano cztery podstawowe grup oddziaływań, a w nich w sumie ponad dwadzieścia kwantyfikowalnych parametrów.    

Spis treści

  1. Oceny oddziaływania na środowisko
  2. Oceny parametrów określających zużycie zasobów
  3. Opis parametrów dotyczący ilości odpadów
  4. Informacje środowiskowe opisujące strumienie wyjściowe

Oddziaływanie na środowisko 

Pierwszą grupę stanowią parametry opisujące oddziaływania środowiskowe: 

  • potencjał globalnego ocieplenia GWP (ang. Global Warming Potential) wyrażony jako ekwiwalent emisji CO2 [kg]; 
  • potencjał uszczuplenia startosferycznej warstwy ozonowej ODP (ang. Ozon Deplition Potential) wyrażony jako ekwiwalent emisji CFC 11 [kg]; 
  • potencjał zakwaszenia gleby i wody AP (ang. Acidification Potential) wyrażony jako ekwiwalent emisji SO2 [kg]. 
  • potencjał eutrofizacji EP (angEutrophication Potential) wyrażony jako ekwiwalent emisji (PO4)3- [kg]; 
  • potencjał tworzenia ozonu troposferycznego POCP (ang. troPospheric Ozone Creation Potential) wyrażony jako ekwiwalent etylenu [kg];  
  • potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych ADP (ang. Abiotic Depletion Potential): ADP – pierwiastki: dla zasobów niekopalnych wyrażony ekwiwalentem Sb [kg], ADP – paliwa kopalne: dla zasobów kopalnych wyrażony wartością kaloryczną netto [MJ]

   

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju