Efektywność energetyczna w ocenie właściwości ekonomicznych budynków – filar ekonomiczny

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2010/31/UE (tzw. recast EPBD) wszystkie budynki projektowane od 2021 roku muszą być budynkami o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (ang. nZEB - nearly zero energy building), [źródło: Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków]. Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej ma prawo do zdefiniowania własnego „niemal zerowego” zapotrzebowania na energię jako wymagania dla budynków. Jednak zgodnie z w/w dyrektywą procedura wyznaczania standardu „nZEB” i wynikających z niego wymagań warunków technicznych, musi bazować na obliczeniach ekonomicznych tzw. minimalnego kosztu całkowitego. W Warunkach Technicznych pojawia się więc próba łączenia wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków z opłacalnością ekonomiczną rozwiązań podnoszących tą efektywność.  

Spis treści

  1. Budynek o niemal zerowym zużyciu energii przyszłością budownictwa
  2. Ocena ekonomicznych właściwości budynków
  3. Rodzaje kosztów uwzględnianych w ocenie

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju