Społeczne aspekty rozwoju zrównoważonego budynków a parametry cieplne przegród – filar społeczny

Zestaw parametrów służących ocenie wpływu budynku na komfort jego użytkowania przedstawia norma PN – EN 16309 : 2014 „Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków”. W przeciwieństwie do norm dotyczących wpływu budynku na środowisko naturalne oraz aspektów ekonomicznych, opisywana norma określa zasady i wymagania służące ocenie właściwości społecznych budynków jedynie w fazie ich użytkowania. Może być stosowana do wszystkich rodzajów budynków ze względu na ich przeznaczenie, a także do budynków nowoprojektowanych, jak i istniejących. Społeczne aspekty zrównoważoności budynków podzielono na sześć głównych kategorii: 1) dostępność do budynku, 2) adaptowalność, 3) zdrowie i komfort, 4) wpływ na sąsiedztwo, 5) utrzymanie i konserwacja, 6) ochrona i bezpieczeństwo. [Więcej informacji nt. bezpieczeństwa pożarowego budynków jest przedstawione w innych częściach cyklu Akademii ROCKWOOL]. Wymienione wyżej główne kategorie obejmują w sumie kilkanaście różnych parametrów, za pomocą których przeprowadza się ocenę wpływu budynku na komfort jego użytkowania. 

Spis treści

  1. Zdrowie i komfort i ich znaczenie w budynkach
  2. Ocena jakości powietrza, komfort akustyczny i wizualny – istotne parametry aspektów społecznych zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju