Wełna mineralna to ogólne pojęcie, pod którym kryją się materiały powstające głównie z naturalnych minerałów. Zależnie od tego jakiego minerału albo inaczej jakiego surowca użyto do jej produkcji wyróżnia się skalną wełnę mineralną i szklaną wełnę mineralną.

Głównym składnikiem wełny skalnej jest bazalt, natomiast głównym składnikiem wełny szklanej – stłuczka szklana i piasek kwarcowy. Wełna skalna i wełna szklana produkowane są według tej samej normy, mają zbliżone właściwości. Natomiast istnieją pewne różnice wynikające właśnie z właściwości minerałów użytych do produkcji wełny.

 

Wełna mineralna. Właściwości cieplne

Niektóre materiały jak: stal, aluminium bardzo dobrze przewodzą ciepło. Inne jak wełna mineralna wprost przeciwnie, dlatego idealnie nadają się jako termoizolacja. Ograniczają straty ciepła. O właściwościach cieplnych wełny mineralnej decyduje współczynnik przewodzenia ciepła materiału. Im wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest mniejsza, tym lepsze są jego właściwości cieplne. Wartość tego współczynnika dla produktów z wełny mineralnej skalnej i wełny mineralnej szklanej oferowanych na polskim rynku zawiera się w przedziale od 0,030 do 0,045 W/mK.

warm, kid sleeping

Wełna mineralna. Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe wyrobów określa klasa reakcji na ogień. Od klasy głównej najwyższej A1 do klasy najniższej F. Dla wyrobów z wełny mineralnej skalnej i wełny mineralnej szklanej jest to najczęściej klasa najwyższa A1. Klasa reakcji na ogień pokazuje zachowanie materiału w czasie, kiedy ulega rozkładowi pod wpływem działania ognia. Klasa A1 oznacza, że materiał jest niepalny, nie bierze udziału w pożarze.

Natomiast jedynie wełna skalna dzięki temu, że produkowana jest z kamienia, poza tym, że jest materiałem niepalnym, nie biorącym udziału w pożarze, to dodatkowo wytrzymuje temperatury pożarowe. Dlatego stosowana jest tam, gdzie należy zwiększyć odporność ogniową konstrukcji budowlanych np. stalowych, żelbetowych oraz instalacji, np. kanałów wentylacyjnych, oddymiających. Ze względu na duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe izolacja ogniowa jest też niezwykle ważna, np. w przemyśle stoczniowym w czasie budowy okrętów. Tam również stosowana jest wełna skalna.

safe home, mother and son, fire

Wełna mineralna. Właściwości akustyczne

W akustyce dotyczącej m.in. budownictwa rozróżnia się dwa pojęcia:

  • pochłanianie dźwięku (dźwiękochłonność), czyli określenie jak dobrze materiał chłonie dźwięki/hałas powstający w danym pomieszczeniu zapobiegając jego odbiciom;
  • izolacyjność akustyczna (dźwiękoizolacyjność), czyli określenie w jakim stopniu konstrukcja budowlana (system) chroni/izoluje pomieszczenie od hałasu, który dochodzi z otoczenia zewnętrznego, czy z innych pomieszczeń.

Stąd, konkretny materiał w tym wełnę mineralną skalną i wełnę mineralną szklaną charakteryzuje współczynnik pochłaniania dźwięku (alfa s, alfa w) i określona klasa pochłaniania. Jeden materiał mniej, inny bardziej pochłania dźwięk. Pochłanianie zależy również od grubości materiału, im grubiej tym lepiej. Wełna mineralna dzięki swojej włóknistej strukturze ma bardzo dobre właściwości pochłaniania dźwięków w pasmach średnich i wysokich częstotliwości. Parametr ma duże znaczenie w przypadku kształtowania czasu pogłosu w pomieszczeniach np. salach koncertowych, kinach, studiach nagrań. Wykańcza się je wtedy stosując odpowiednie sufity podwieszane, absorbery ścienne itp. z wyrobów z wełny mineralnej.

Z kolei ściana z izolacją lub bez, strop z podłogą pływającą lub bez, strop z sufitem podwieszanym, stropodach - będzie posiadać określoną izolacyjność akustyczną w dB. Do oceny izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych stosuje się wskaźnik Rw, do oceny izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych stosuje się wskaźnik Ln,w. Wyroby z wełny mineralnej zwiększają izolacyjność akustyczną przegród od dźwięków powietrznych szczególnie suchej zabudowy oraz uderzeniowych w podłogach pływających.

silence, women listening to music, soundproof room

Wełna mineralna. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość materiału nabiera znaczenia, kiedy wełna mineralna poddawana jest różnego rodzaju obciążeniom. Głównie dotyczy to zastosowań materiału do izolacji dachów płaskich, podłóg pływających, ścian z elewacją z tynkiem.

W przypadku dachów płaskich wełny skalne uzyskują lepsze parametry mechaniczne co umożliwia ustawianie bezpośrednio na pokryciu dachowym np. instalacji fotowoltaicznych, kanałów wentylacyjnych na stopach. Dopuszcza się całkowite obciążenie nawet do 11kN/m2, czy np. 2,75kN na stopę o podstawie 500x500mm. 1kN to 100kg.

flatroof, flat roof, insulation, solarrock, solar panel, solar panels, germany

Wełna mineralna. Paroprzepuszczalność

Paroprzepuszczalność dotyczy przepływu (dyfuzji) pary wodnej przez wełnę mineralną. Opisuje się ją wartością oporu dyfuzyjnego (μ). Zakłada się, że opór dyfuzyjny na poziomie 1 oznacza, że materiał jest w pełni paroprzepuszczalny. Im wyższa wartość tego parametru tym większy opór dla pary wodnej, tym więcej pary wodnej może pozostać w budynku. Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) dla wełny mineralnej skalnej i szklanej ma normowo wartość 1, czyli tyle, ile ma powietrze. Oznacza to jej pełną paroprzepuszczalność.

steam, water leaking

Przeczytaj podobne artykuły