Współczynnik U – co warto o nim wiedzieć, zanim zaczniesz budować

Z obowiązującym od stycznia 2021 nowy standardem energetycznym budynków jest ściśle związany współczynnik przenikania ciepła, czyli U. Co to jest? Jak go obliczać?

Co to jest współczynnik U?

Najogólniej mówiąc, współczynnik U to parametr świadczący o przenikalności cieplnej poszczególnych przegród w budynku. Dlaczego jest tak ważny, gdy budujemy lub modernizujemy budynek?

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków obowiązują w Polsce od lat 50. XX wieku. Wprowadzenie uregulowań było związane z niskim oporem cieplnym przegród i kondensacją pary wodnej na ich wewnętrznych powierzchniach. Wtedy współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych miał symbol k, a jego maksymalna dopuszczalna wartość była uzależniona od strefy klimatycznej, w której znajdował się budynek, Dla I strefy (Polska zachodnia) k ≤ 1,42 kcal/m2hᵒC, dla pozostałej części Polski k ≤ 1,16 kcal/m2hᵒC. Od tamtej pory wymagania w zakresie ochrony cieplnej wciąż się zmieniają, by zapewnić coraz lepszą ochronę cieplną budynków. To z kolei wpływa na podnoszenie jakości, które mają  coraz lepsze parametry cieplne. Obecnie współczynnik przenikania ciepła ma symbol U. Jego jednostką jest W/(m2K).

Współczynnik U określa ile ciepła (podanego w watach) przepływa przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej (1 metr kwadratowy), jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatury 1 Kelwin.
Uwaga - obliczenia współczynnika U nie uwzględniają strat ciepła z tytułu liniowych mostków termicznych. Natomiast uwzględniają straty ciepła wynikające ze stosowania kołków do mocowania ocieplenia oraz straty ciepła z tytułu nieszczelności na stykach płyt, gdy ocieplenie układane jest w jednej warstwie. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe wykonanie izolacji w sposób szczelny, z materiałów nie zmieniających swoich właściwości z upływem czasu.