Współczynnik przenikania ciepła U - według norm, według obliczeń

Każda przegroda budynku ma określone wymagania, jeśli chodzi o termoizolacyjność. Tylko dom budowany zgodnie z przepisami technicznymi ma szansę być domem energooszczędnym, a to obecnie bardzo istotna i pożądana cecha budynków. Nie poprawi się sytuacja klimatyczna, nie zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, wód, jeżeli budownictwo nie będzie coraz mniej energochłonne.

Współczynnik przenikania ciepła U określa ile energii (wyrażonej w watach) przenika przez 1 metr kwadratowy przegrody (ściany, dachu, okna, drzwi), gdy różnica temperatury z obu jej stron wynosi 1 K (kelwin). Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m²·K). Im niższy współczynnik U przegrody, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody. Jako współczynnik jego wartość nie zależy od strefy klimatycznej, wilgotności i temperatury.

Dlaczego trzeba znać U przegród budowanego czy remontowanego domu?

To jedno z koniecznych wymagań, by dom spełniał obowiązujące przepisy. Od stycznia 2021 roku obowiązuje trzeci ostatni etap wprowadzonych w 2013 roku zmian w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg, stropów, okien, drzwi, jest dopasowania do realiów dzisiejszego sposobu budowania.

Przegrody takie, jak dachy i stropodachy, ściany zewnętrzne, podłogi na gruncie powstają z różnych materiałów. Dlatego projektując budynek, trzeba obliczać współczynniki U dla każdej z tych przegród, biorąc pod uwagę parametry i grubości poszczególnych materiałów budowlanych, z jakich powstają.

Szczegóły i odpowiednie wartości służące wyliczeniu współczynnika U znajdują się w normach PN-EN ISO 6946: 2017-10 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. ”oraz PN-EN ISO 13370:2017-09 “Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania.”

Jeśli zaś chodzi o stolarkę otworową, to wybierając okna i drzwi zewnętrzne, trzeba uzyskać informację o ich współczynniku U od producenta.

Współczynnik U określa ile ciepła (podanego w watach) przepływa przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej (1 metr kwadratowy), jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatury 1 Kelwin.

Przykład obliczenia współczynnika U ściany warstwowej

R = 0,13 + 0,25 m/0,313 W/(mK) + 0,18 m/0,035 W/(mK) + 0,04 = 0,13 + 0,799 +  5,142 + 0,04 = 6,111 (m²K)/W

Współczynnik przenikania ciepła U=1/RT i w tym przykładzie wyniesie U=1/6,111 (m²K)/W = 0,16 W/(m²K)

Do uzyskania wartości Uc należy dodać poprawkę od mocujących wełnę łączników mechanicznych przechodzących przez warstwę ocieplenia ΔUf = nf ∙ χ

Wielkość punktowego współczynnika przenikania ciepła χ spowodowanego jednym łącznikiem można uzyskać od jego producenta.

Przykładowo dla łączników ze stali galwanizowanej z główką pokrytą tworzywem sztucznym χ = 0,004 W/K, czyli dla 6 sztuk/m² poprawka wynosi: ΔUf = 6 ∙ 0,004 = 0,024 W/m²K

u value, keyboard, u, value, app

Poprawka z uwagi na szczeliny między płytami izolacyjnymi mogą być spowodowane małymi zmianami wymiarów wyrobu, wynikającymi z odchyłek wymiarów oraz zmianami podczas cięcia i instalacji. Jedynie szczeliny przechodzące przez całą grubość ocieplenia ze strony ciepłej na zimną powodują zwiększenie przenikania tak, że poprawka jest uzasadniona. Powoduje to nieregularności, takie jak grudki zaprawy na stykach krawędzi izolacji lub przestrzenie powietrzne między konstrukcją i izolacją. Również, gdy izolacja jest zbyt sztywna, zbyt mało elastyczna lub zbyt mało ściśliwa, aby dokładnie przylegać. Co istotne – odchyłki wymiarowe nie dotyczą wełny skalnej, która bardzo dobrze przylega i powstają szczeliny.

Wartość wylicza się z zależności ΔUg = ΔU’’ ∙ (R1 / RT,h

 • ΔU’’ - poprawka zależna od występowania pustek (wartości 0; 0,01 lub 0,04)
 • R1 - opór cieplny warstwy zawierającej szczeliny
 • RT,h - całkowity opór cieplny komponentu, z pominięciem mostków cieplnych

Dla naszego przypadku będzie to ΔUg = 0,01 ∙ (5,142 / 6,111)² = 0,007 W/m²K.

partition wall

Przykład obliczenia współczynnika U dachu i stropodachu

Obliczając współczynnik przenikalności cieplnej dachu o konstrukcji z krokwi 15x6 cm w rozstawie co 90 cm, z wypełnieniem wełną TOPROCK PREMIUM 15 cm oraz wełną SUPERROCK PREMIUM 15 cm od dołu krokwi osłoniętą wykończeniem z płyty gipsowo-kartonowych. Opór cieplny dla:

 • krokwi 18x6 cm R1 = 0,15/0,16 = 0,938 (m²K)/W
 • wełny skalnej TOPROCK PREMIUM 15 cm R2 = 0,15/0,035 = 4,286 (m²K)/W
 • wełny skalnej pod krokwiami SUPERROCK PREMIUM 15 cm R3 = 0,15/0,034 = 4,412 (m²K)/W
 • poszycia wewnętrznego płyta g-k 1,25 cm R4 = 0,0125/0,23 = 0,054 (m²K)/W
GBI animation photo, pitched roof, attic

Względne pole wycinków:

 • f1/RT,1 = 0,06/0,90 = 0,067
 • f2/RT,2 = 0,84/0,90 = 0,933

Opory cieplne wycinków mają wartości:

 • RT = 0,10 + 0,054 + 4,286 + 0,938 + 0,10 = 5,478 (m²K)/W
 • RT = 0,10 + 0,054 + 4,286 + 4,412 + 0,10 = 8,952 (m²K)/W

Kres górny całkowitego oporu cieplnego komponentu oblicza się jako:

 • 1/RT = 0,067/5,478 + 0,933/8,952 =0,116 W/ (m²K) czyli RT = 8,587 (m²K)/W

W celu obliczenia kresy dolnego całkowitego oporu cieplnego wyznacza się równoważną przewodność cieplną warstwy niejednorodnej.

 • λ2 = 0,067 ∙ 0,16 + 0,933 ∙ 0,035 = 0,043 W/mK

Kres dolny całkowitego oporu cieplnego:

 • R’ = 0,10 + 0,054 + 4,412 + 0,15/0,043 + 0,10 = 8,154 (m²K)/W
table, contractor, drawing, tools

Przykład obliczenia współczynnika U podłóg na gruncie

Podłoga o powierzchni 96 m² o obwodzie zewnętrznym 40 m na piaszczystym gruncie. Warstwa podkładu betonowego grubości 5 cm na ociepleniu z wełny skalnej STEPROCK SUPER 10 cm. Opór cieplny betonu oraz pokryć jest pominięty.

 • Wymiar charakterystyczny podłogi B’ = 96/ (0,5 ∙40) = 4,8 m
 • Grubość ekwiwalentną podłogi dt = 0,3 + 2 (0,17+ (0,1/0,035)+ 0,04) = 1,840 m
 • Efektywny opór cieplny gruntu Rg = (0,457 ∙ 4,8)/ 2 = 1,097 (m²K)/W

Dla dobrze izolowanych podłóg wartość wyliczona to U = 1/ (0,17 + (0,1/0,035) + 0 + (0,3/2) + 1,097 = 0,23 W/(m²·K)

ceiling, floor, header

Powiązane artykuły

Oblicz współczynnik U dla dowolnej przegrody