01

ความสามารถในการทนไฟ

ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

ROCKWOOL คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ และมีจุดหลอมละลายมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเปลวไฟ หรือการลามไฟ และเพิ่มระยะเวลาในการหนีให้กับคุณและครอบครัว

02

คุณสมบัติทางความร้อน

ประหยัดพลังงานด้วยการรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคารและสภาพอากาศที่เหมาะสม

การรักษาสภาพอุณหภูมิสามารถลดค่าไฟได้ ลดความร้อน ลดความเย็น ช่วยระบายอากาศ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารได้

03

ความสามารถด้านเสียง

การกั้นเสียง การดูดซับเสียง และ การเพิ่มเสียง

จากรางรถไฟ ไปยังถนน สนามบิน โครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีความสำคัญต่อชีวิตในเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีเสียงที่ดังมาก การสั่นสะเทือนที่เกิดจากพื้นดิน เสียงการจราจร และไม่พูรวมถึงมลพิษทางเสียงของมนุษย์ ทั้งหมดมีนี้ล้วนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

04

ความทนทาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

นิยามของความทนทานในความหมายของ ROCKWOOL คือ ประสิทธิภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากทศวรรษสู่ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สามารถช่วยในเรื่องการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอาคารตลอดช่วงชีวิตของอาคาร

05

คุณสมบัติของน้ำ

การจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าของเรา

หินภูเขาไฟสามารถสร้างขึ้นผ่านกระบวนการทางวิศวรกรรม เพื่อที่จะดูดซับ หรือ ไม่ดูดซับน้ำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ เช่นเดียวกับการหมุนเวียนในปฏิกิริยาเรือนกระจก และ การแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย

06

วัฏจักร

การนำกลับวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้

หินเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่ถึงอย่างไรเรายังคงต้องใช้ทรัพยากรที่มีค่าของเราอย่างคุ้มค่า และเรายังคงได้พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการนำของเสียจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาเป็นวัตถุดิบทดแทนได้

07

สุนทรียภาพทางความงาม

ความลงตัวระหว่างสมรรถนะกับสุนทรียศาสตร์

เราสามารถควบคุมธรรมชาติอันงดงาม และ ความหลากหลายของคุณสมบัติของหิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในงานออกแบบ โดยไร้ข้อจำกัดของสี หรือ รูปทรงต่าง ๆ

แบ่งปันความคิดของเรา