ฉนวนกันความร้อนที่ดี คือ มีคุณสมบัติในการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดมลภาวะ และค่าไฟฟ้า