คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนนับล้าน

3 มกราคม 544

ประโยชน์ของฉนวนความร้อนที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก้สังคม

เราต้องการการลงมือทำ

อาคารมีบทบาทสำคัญในการรักษาความยั่งยืนในอนาคต อย่างน้อยการเริ่มต้นการประหยัดพลังงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถบรรลุข้อตกลงที่กรุงปารีสได้ ในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 °C ก่อนการเริ่มต้นทำอุตสาหกรรม ปัจจุบันการใช้พลังงานของอาคารมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้ และมีสัดส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทั่วโลกของเรา1การปล่อยมลพิษเหล่านี้ในช่วงระหว่างปี ค.. 1990 ถึง 2010 มีสัดส่วนขึ้นเป็นสองเท่า และมีแนวโน้วว่าจะเพิ่มขึ้นอีกภายในปี ค.. 20502: หากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ฉนวนกันความร้อนที่ดีทำให้แนวโน้มของในการปล่อยมลพิษลดลง ปัจจุบันเทคโนโลยีทั่วโลกในการประหยัดพลังงานสามารถช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง 50–90 เปอร์เซ็นต์, ซึ่งจะส่งผลกระทบในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในทวีปยุโรป (EU) เพียงใช้ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสำหรับอาคารอย่างเดียว ก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร และรวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของการต้องการในการลดความร้อน3  

“อาคารคือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั่วโลกถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ผลลัพธ์ในด้านดีของการใช้ฉนวนกันความร้อน 

อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการพัฒนาเรื่องพลังงานส่งผลดีมากกว่าแค่เรื่องสภาพอากาศ จากการศึกษาในปี ค.. 20174 แสดงให้เห็นว่า สุขภาพที่ดีนั้นคือผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ซึ่งเกิดมาจากการให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

คุณประโยชน์ของฉนวนกันความร้อนที่มีต่อคุณภาพชีวิต จากการวิจัยครั้งใหม่5 แสดงให้เห็นว่าการอดนอนส่งผลในเรื่องของอายุขัย โรคมะเร็ง  โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ และ ปัญหาสุขภาพจิต แต่ในประเทศทวีปยุโรปนั้น ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของการนอนหลับจะประสบกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวน6 ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเรื่องการขาดแคลนพลังงาน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัญหาเรื่องการถูกรบกวนจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการใช้ฉนวนกันความร้อนที่ดี จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แน่นอนว่าอาคารเหล่านั้นจะดูดีมากขึ้น สถานที่บริเวณที่สวยงาม น่ารื่นรมย์ จะเกิดเป็น วัฏจักรที่ดี เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง กระจายไปยังที่อื่นๆต่อไป จึงเกิดเป็น สถานที่พักอาศัยที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่ดี ดังนั้นฉนวนกันความร้อนที่ดีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในโลก

1 "Energy efficiency potential in buildings", OECD/IEA, 2016
2 "Constructing the future: creating a Paris Agreement-proof building sector", Climate Action Tracker Partners, 2016
3 Heating and cooling info graphic
4 "Adapting an English methodology to assess health cost benefits of upgrading energy inefficient French dwellings", ec eee, 2017
5 "Sleep should be prescribed': what those late nights out could be costing you", The Guardian, 2017
6 Berglund B, Lindvall T, Schwela HD, editors. Guidelines for community noise. Geneva: World Health Organization

การใช้พลังงาน
0

ของการใช้พลังงงานจากอาคารทั่วโลก

ผลของการกระทำของมนุษย์
0

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานภายในอาคาร ซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ใช้พลังงาน

ความเป็นไปได้ในการประหยัด
0

ประมาณ 50-90 เปอร์เซ็นต์ในการประหยัดพลังงาน เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่

เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน