การปรับปรุงวัสดุ

3 มกราคม 544

How energy efficient materials make better buildings

อาคารร่วมสมัยหมายถึงอาคารที่มีมากกว่าการสร้างโดยการใช้อิฐ และ ปูน ปัจจุบันนักออกแบบนิยมเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพื่อสร้างสรรค์อาคารที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายภายใน และการประหยัดพลังงาน รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะด้านความร้อน

เมื่อทำการปรับปรุงบ้านเก่า หรือ วางแผนในการผสมผสานเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างชัดเจนในเรื่องการประหยัดพลังงงาน สิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงการประหยัดพลังงานคือ ตัวนำความร้อน นักออกแบบควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของวัสดุฉนวนที่เลือกใช้ ค่าแลมบ์ดา (lambda) คือค่าการนำความร้อนที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบ

ความปลอดภัยของโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

การก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน ขึ้นอยู่กับฉนวนกันความร้อนที่มีค่าแลมบ์ดา (lambda) ที่ต่ำมาก การใช้ฉนวนกันความร้อนจะพอเหมาะกับอาคารหรือไม่ ไม่อยู่ที่โครงสร้างหลักเท่านั้นแต่รวมถึงช่องว่างขนาดเล็ก เช่น เมื่อฉนวนอยู่ในบริเวณหลังคา หรือ ผนังที่มีรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ไม่เต็มที่

เนื่องจากปกติ ย้อนไป 30-50 ปีก่อนที่จะมีการพัฒนาวัสดุสำหรับการสร้างอาคาร สิ่งสำคัญที่เราพิจรณาคือ การใช้งานของวัสดุในระยะยาว

Dive into our products

Error rendering content

More on energy efficiency