Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…ตอบสนองความต้องการของโลกทุกวันนี้โดยไม่กระทบต่ออนาคตของโลก…

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group

1/1

รายงานความยั่งยืน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยผลักดันให้เกิดผลดีใน 3 ด้าน - ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืนได้ให้มุมมองแบบองค์รวมว่าผลิตภัณฑ์ของร็อควูลสามารถสนับสนุนชุมชน และเพิ่มผลกระทบเชิงบวก ผ่านความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในขณะที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย Wageningen & Research

ในปี 2017 ROCKWOOL ร่วมมือกับ Wageningen University & Research ซึ่งเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้พัฒนาระเบียบวิธีในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณระหว่างระบบการเพาะปลูกบนดินและระบบใยหิน

Dutch greenhouse with tomatoes grown in GRODAN

One Ocean Foundation

ในปี 2022 ร็อควูลได้ร่วมมือกับมูลนิธิ One Ocean Foundation ในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเป็นเวลาหลายปี โดยมุ่งเน้นการเร่งแก้ปัญหาเพื่อปกป้องและปรับสมดุลย์มหาสมุทร

ทีม ROCKWOOL Danish SailGP ร่วมมือกับ One Ocean Foundation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ติดตาม การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพลาสติกในการดำเนินงานของทีม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Impact League ของ SailGP

SailGP, Demark SailGP team, One Ocean Foundation, OOF, season 3

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ร็อควูลได้รับการสนับสนุนจาก Circle Economy Consulting ในการพัฒนาชุด KPI การหมุนเวียนเพื่อไม่เพียงแต่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CSRD และ EU Taxonomy เท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย Circle Economy Consulting ได้พัฒนาแดชบอร์ดตัวบ่งชี้สำหรับร็อควูลเพื่อวัดความพยายามในการนำไปใช้กับขั้นตอนต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า: วัสดุหมุนเวียน

Circle Economy Foundation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของร็อควูล