Ökade energipriser och en större klimatmedvetenhet

Ökade energipriser och en större klimatmedvetenhet har gjort att intresset för solenergi har ökat. Antalet installationer ökade med 46 % från år 2020 till år 2021 och utvecklingen har fortsatt i samma riktning. Men att montera solpaneler ställer höga krav på taket. Underlaget ska både tåla en högre belastning och vara brandsäkert. Här följer några goda råd.

Ökad risk för belastning

En solpanelsanläggning medför extra belastning på takisoleringen och tätskiktet. Det beror på flera saker: dels vikten från själva solpanelerna, dels ett ökat tryck under montering och underhåll. Det gör att isoleringen behöver tåla en högre belastning jämfört med en traditionell takisolering. Vilken tryckstyrka som krävs på isoleringen beror på hur fötterna på själva solpanelerna är utformade. Ju mindre fötter, desto högre kPa på underlaget. Läs mer om tryckstyrka här.

Vad säger försäkringsbolagen? 

Det finns idag ingen lag kring isolering när det gäller tak med solpaneler. Däremot rekommenderar många försäkringsbolag att solpaneler ska installeras på obrännbart material. Efter ett antal bränder på tak med solpaneler är frågan högst aktuell och det är sannolikt att försäkringsbolagen framöver kommer att ställa krav på att isoleringen ska vara obrännbar. ROCKWOOLs takisolering är gjord av stenull och är klassad som obrännbar A2,s1-d0.

Source: McKinsey Energy Insights Global Energy Perspective 2022

Från
0

Alla nya offentliga och kommersiella byggnader med tak över 250 m2

Från
0

Alla existerande offentliga och kommersiella byggnader med tak över 250m2

Från
0

Alla nya bostadshus

1/1
Solpaneler är fantastiska – speciellt i kombination med obrännbar isolering, de sänker byggnadens energianvändning och hjälper till att skydda människor och dess egendom från brand.

Är ditt tak redo för solpaneler?