Övriga regler BBR 9:2 OCH 9:3

Krav på tekniska installationer

Installationer för värme och kyla i byggnader ska enligt BBR utformas så att de ger god verkningsgrad under normal drift. Varmvatten, ventilation, värme- och kylinstallationer bör utformas och isoleras så att energiförluster begränsas. Genom bygg- och installationstekniska åtgärder ska behov av kylning i byggnader reduceras. Med välisolerade installationer undviks övertemperatur i samtidigt som god energieffektivitet kan upprätthållas. Ett väl utformat installationssystem ger möjlighet att skapa god komfort utan att utan att i stor utsträckning använda en kylanläggning. Man bör också enligt BBR bl.a. utreda valet av fönsterstorlek och om det finns behov av solavskärmning.

Installationer ska kunna styras och regleras

För att god energieffektivitet ska uppnås måste installationer i en byggnad kunna regleras. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda användning. För att funktionen ska fungera och bli tillfredställande krävs att alla ledningar isoleras ordentligt så att effekten inte förloras på vägen.

Effektiv elanvändning

BBR kräver också att byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt.

Särskilda förhållanden

För byggnader med elvärme kan BBR i särskilda fall godta ett användande av mer elenergi och högre eleffekt än vad som anges i kravet. Detta förutsätter dock att särskilda förhållanden föreligger. Exempel på detta kan vara om det inte är möjligt att uppfylla kraven på grund av geologiska begränsningar eller där det inte är möjligt med installation värmepump eller annan effektiv energikälla. Kravnivån bör dock inte överskridas med mer än 20 %.

Kontakta oss!