Vad gäller vid renovering?

Nu inför Boverket bindande föreskrifter om ändring i BBR. Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande först från den 1 januari 2013, men byggherren kan använda dem som vägledning redan under 2012. De grundläggande kraven finns i lagen och förordningen. Reglerna blir nu tydligare i BBR.

Det är samma krav som gäller vid ändring som för nya byggnader, men kraven måste alltid anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. 

En ändring är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ändringsbegreppet omfattar alltså både tillbyggnad, ombyggnad och andra ändringar.

Nya föreskrifter vid ändring av byggnad

Boverket har tidigare gett ut allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR). De allmänna råden ersätts nu av ändringsregler i BBR, för att förtydliga vilka krav som gäller.

Ändringsreglerna omfattar alla befintliga byggnader. Alla typer av ändringar omfattas, stora som små. Tillbyggnad och ombyggnad är två varianter av ändring och ändringsreglerna gäller därför även för dessa.

Kraven vid ändring av byggnad

Samma tekniska egenskapskrav som gäller vid nybyggnad gäller nu även vid ändring. Vid ändring gäller kraven normalt bara för den ändrade delen. Kraven kan få anpassas och avsteg från dem får göras med hänsyn till:

 

  • Ändringens omfattning
  • Byggnadens förutsättningar
  • Varsamhetskravet
  • Förvanskningsförbudet

Tydligare kravnivåer

Antalet möjliga ändringssituationer kan i det närmaste betraktas som oändligt. Detta gör att det inte är möjligt att i reglerna precisera kraven för varje enskild ändring. Syftet med ändringsreglerna är därför att tydliggöra hur man ska fastställa kravnivån i den enskilda situationen och var den lägsta godtagbara nivån ligger.

Ändringar på enskilda delar

Om man bara vill ändra på en enskild del av huset. Till exempel tilläggsisolera en vägg kan det vara svårt att få nybyggnadskraven att bli applicerabara på ändringen. Därför finns det U-värden för olika konstruktionsdelar som enligt BBR ska eftersträvas.

”Eftersträvas” betyder i detta fall ”att kraven ska följas om det kan ske till i en sammanhanget skälig kostnad och inte medför negativa konsekvenser för övriga BBR-krav eller varsamhetskravet”. Dvs att värdena inte får försämras om det inte finns synnerliga skäl. Dessa skäl ska i så fall kunna redovisas till byggnadsnämnden. Dessa krav gäller även om man inte ansöker om bygglov.

Tänk på att det också till viss del finns krav för att behålla husets karaktär. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta aktuell bygglovshandläggare.

U i  W/m²,K
 U tak  0,13
 U vägg  0,18
 U golv  0,15
 U fönster  1,2
 U ytterdörr  1,2

När börjar reglerna gälla?

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2012. Under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2013 får de tidigare föreskrifterna tillämpas som alternativ till de nya föreskrifterna.

BBR innehåller också särskilda övergångsregler om tillbyggnader och om ärenden som inte kräver bygglov.

Kontakta oss!