Nya regler i BBR 2017

Geografiska justeringsfaktorer

Nytt för BBR 2017 är att de fyra klimatzonerna slopas och att de ersätts av geografiska justeringsfaktorer som baseras på kommunernas indelning. Du hittar en karta över de två indelningarna här.

Uppdelning av hustyper

Nu skiljs småhus (villor) och flerbostadshus åt gällande energianvändingen. Medan kraven för småhus ligger oförändrade mot förra BBR så skärps kraven med ca 10% för flerbostadshus. För lokaler skärps kraven lika mycket.

Föreskrifter vid ändring av byggnad

Sedan BBR 2012 finns regler som gäller vid ändring av byggnad. Vi tycker att de är så viktiga att vi gärna belyser dem igen.

Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande från den 1 januari 2013. De grundläggande kraven finns i lagen och förordningen. Reglerna blir nu tydligare i BBR. Det är samma krav som gäller vid ändring som för nya byggnader, men kraven måste alltid anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. När det gäller energi så finns vissa undantag.

En ändring är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ändringsbegreppet omfattar alltså både tillbyggnad, ombyggnad och andra ändringar.

Krav vid ändring av byggnad

Samma tekniska egenskapskrav som gäller vid nybyggnad gäller nu även vid ändring. Vid ändring gäller kraven normalt bara för den ändrade delen.

Kraven kan få anpassas och avsteg från dem får göras med hänsyn till:

  • Ändringens omfattning
  • Byggnadens förutsättningar
  • Varsamhetskravet
  • Förvanskningsförbudet

Tydliggörande av kravnivåerna

Antalet möjliga ändringssituationer kan i det närmaste betraktas som oändligt. Detta gör att det inte är möjligt att i reglerna precisera kraven för varje enskild ändring. Syftet med ändringsreglerna är därför att tydliggöra hur man ska fastställa kravnivån i den enskilda situationen och var den lägsta godtagbara nivån ligger.

När gäller de ändrade reglerna?

Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2017. 

Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2018 får de tidigare föreskrifterna tillämpas som alternativ till de nya föreskrifterna.

Kontakta oss!