Boverkets byggregler (BBR) definitioner

Elvärme

Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp). Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt.

Installerad eleffekt för uppvärmning

Sammanlagd eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning till inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens effektbehov är maximalt.

Dimensionerande vinterutetemperatur

DVUT är den dimensionerande vinterute-temperaturen för representativ ort som framgår av 1-dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” enligt SS-EN ISO 15927-5. Temperaturen får ökas med hänsyn till byggnadens värmetröghet. En stor värmetröghet gör att byggnadens effektbehov blir mindre.

Säkerhetsmarginaler

BBR anger inte någon speciell beräkningsmodell för byggnadens specifika energianvändning men anger att lämpliga säkerhetsmarginaler ska användas för att säkerställa att kraven uppfylls. En modell är att vid beräkning sikta på en specifik energianvändning som är 20 % lägre än det krav som ställs på byggnaden.

Aom

Aom, Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m2). Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen.

Atemp

Atemp, Arean av samtliga våningsplan för temperatur-reglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.

Normalår

Medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en längre tidsperiod (t.ex. 30 år).

Normalårskorrigering

Korrigering av byggnadens uppmätta klimat-beroende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning verifieras.

Kontakta oss!