BBR visar målet… men inte vägen

Innan funktionskravet infördes i BBR 2006 ställdes definierade krav på transmissionsförluster genom klimatskärmen, byggnadens lufttäthet och begränsning av ventilationsförluster.

På detta sätt visade man vägen men inte målet för byggnadens energihushållning. Det krav BBR ställer på specifik energianvändning betyder det är möjligt att anpassa isolertjocklek i olika delar av klimatskärmen till byggnaden.

För byggnader större än 50 m² finns inget precist krav på U-värde för olika byggnadsdelar. Det är dock av stor vikt att klimatskärmen är välisolerad om byggnaden ska uppfylla det som det förväntas av den, målet om maximal energianvändning.

Rekommenderad isoleringsmängd

Den optimala isolertjockleken beror av olika faktorer. Bl.a. har typ av energikälla, klimatförhållanden och byggnadens utformning har stor inverkan. Byggnadens totala energianvändning för värme och varmvattenberedning är det som styr utformningen.

För att säkra ett hållbart och energieffektivt byggande är anger vi i tabellen nedan riktvärden för isoleringens tjocklek i olika konstruktioner. De kan visa sig vara större eller mindre än vad BBR kräver men är ett säkert riktmärke.

Kontakta oss!