Energieffektiva byggnader ger mindre föroreningar

Välisolerade byggnader minskar energianvändningen och därmed miljöföroreningarna. Dessutom förbättras inomhusklimatet och vi får en bättre och behagligare miljö att leva i.

Ökad isoleringstjocklek bidrar till att temperaturen på ytan av klimatskärmens insida blir högre. Lufttemperaturen kan därmed sänkas och resultatet blir att luften upplevs som friskare.

I Europa kommer ca 40 % av CO2-utsläppen från bostäder. Den energi som krävs för uppvärmning bidrar till större delen av dessa utsläpp. Med ökad isoleringstjocklek på byggnader minskar energianvändningen och därmed utsläppen.

Större isoleringstjocklekar, minimala köldbryggor och tätare konstruktioner

Ett säkert och varaktigt sätt att minska energianvändningen är att öka isoleringstjockleken på klimatskärmens olika byggnadsdelar. Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

För att åstadkomma lösningar med låga U-värden måste man eftersträva konstruktioner med så få köldbryggor som är möjligt. Genom att isolera ytterväggarna i minst två eller fler skikt varav något heltäckande minimeras antalet köldbryggor.

För att skapa en tät konstruktion är det av stor vikt att fokusera på skarvar och genomföringar i ångspärren. Genom att flytta in ångspärren skapar man ett utrymme för installationer och bidrar därmed till minskad perforering av tätskiktet. Observera att det måste vara minst dubbel isoleringstjocklek på utsidan av ångspärren jämfört med insidan. En tät konstruktion kräver en balanserad ventilation för att man ska få ett tillfredsställande inneklimat i byggnaden.

Kontakta oss!