Alternativa krav för mindre byggnader

För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas. Det kan ibland vara komplicerat att beräkna specifikenergianvändning för vissa typer av byggnader vilket framförallt kanske gäller tillbyggnader.

Dock är det allmänna förfarandet med specifik energianvändning också naturligtvis tillåtet att använda för dessa byggnader. Samma krav gäller för klimatzon I, II och III men man delar kravnivån mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader på samma sätt som gäller i BBR 9:2 och 9:3. För byggnader med elvärme där Atemp inte överstiger 50 m² tillämpas kraven för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Alternativa krav får användas om:

  • golvarean Atemp är högst 100 m²,
  • sammanlagd area för fönster- och dörrar uppgår till högst 0,20 Atemp
  • inget kylbehov finns

Kravet på specifik energi användning ersätts av tre separata krav som ska uppfyllas

  • U-värdeskrav på klimatskärmens olika delar
  • krav på klimatskärmens lufttäthet
  • krav på värmeåtervinning

 

Byggnadsdel
Klimatzon I, II, III

Uppvärmningssätt

Ej elvärmd

Elvärmd

Tak
Vägg
Golv
Fönster
Ytterdörr

0,13
0,18
0,15
1,30
1,30

0,08
0,10
0,10
1,10
1,10

 

 

Högsta U-värde (W/m²K) med alternativa krav

För klimatskärmens lufttäthet gäller att den ska vara så tät att läckaget ska vara mindre än 0,6 l/s* m² vid 50 Pa tryckskillnad. Vid beräkning ska arean Aom användas.

Om Atemp är större än 60 m² ska byggnaden förses med anläggning för värmeåtervinning av ventillationsluften eller med värmepump.

Utöver detta gäller att elvärmda byggnader (Atemp 51-100 m²) får högst ha en installerad eleffekt för uppvärmning på 5,5 kW.

Kontakta oss!