En vanligt använd typ av funktionella tak är gröna tak som är ett brett begrepp och omfattar allt från sedumtak till takträdgårdar med buskar, bord och bänkar.

Brand

Gröna tak kan innehålla stora mängder biomassa som kan bidra till brandförloppet varför det är viktigt att beakta brandrisken. ROCKWOOLs takisolering är obrännbar och klassad som A2,s1-d0 vilket innebär att du får automatiskt ett naturligt brandskydd på ditt gröna tak.


Belastningar, tryckhållfasthet och deformationer

Nästan oberoende vilken last taket kommer utsättas för så har ROCKWOOL en produkt som passar. Tabellen nedan visar hur mycket jämnt fördelad last våra olika lösningar klarar utan att överskrida 2% deformation under 25 år.

ROCKWOOLs rekommendation för gröna tak:

Isoleringslösning Kompressions-
styrka (EN826), CS(10)
Maximal permanent jämnt fördelad last
Toprock Terrace System 175 kPa 45 kPa
Toprock Dura System** 60 kPa 18 kPa
Kombinationslösning: Toprock System, Hardrock takfall 140 / Hardrock Takfall 160 25 kPa 7,5 kPa
Kombinationslösning: Underlag Energy, Stålunderlag Energy,Hardrock takfall 140 / Hardrock Takfall 160, Hardrock energy, Fallränna TF. Med Takboard som översta skikt 25 kPa 5 kPa

Jämnt fördelad last avser last som är utspridd över en större yta, oftast hela taket. Gröna tak med Sedum eller jord/sandlager räknas som jämnt fördelad last.

Begreppsförklaring

CS(10) beskriver produktens hållfasthet vid 10% tjockleksdeformation. Detta innebär att en produkt med en CS(10) = 30 kPa deformerar 10 % av tjockleken under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denna siffra har liten användning i praktiken, men används för att jämföra olika produkter. En produkt med CS(10) = 60 kPa är ungefär dubbelt så stark som en produkt med värdet 30 kPa

PL(5) beskriver produktens motståndskraft mot punktlast, vid 5 mm deformation. Detta innebär att en produkt med en PL(5) = 700 N deformeras 5 mm under en belastning på 700 N på en yta av 50 cm². Detta har få tillämpningar i praktiken. Använd ovanstående rekommendationer för punktbelastning istället.

kPa eller Kilo Pascal används ofta, men det är inte ovanligt att stöta på kN/m² eller Kilo Newton per. kvadratmeter. Omvandlingen mellan dessa är 1:1, det vill säga 5 kPa = 5 kN/m². För snabb ungefärlig omräkning till kg kan man multiplicera med en faktor på 100. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flera lösningar