EPD – ett viktigt verktyg för hållbart byggande

EPD, Environmental Product Declaration ger relevant och verifierad miljöinformation om varor och tjänster ut ett livscykelperspektiv. Den dokumenterar produktens miljöeffekter och inkluderar en stor mängd data som vid en första anblick kan vara svårt att få grepp om. Vi på ROCKWOOL vill gärna bidra till att öka förståelsen för innehållet i en EPD, eftersom den är viktig i arbetet med att bygga en mer hållbar framtid.

ROCKWOOL och vägen mot nya EPD:er

ROCKWOOL bytte vid årsskiftet 2020/2021 ut fossila bränslen till fossilfria bränslen vid tre av fyra nordiska fabriker. De två danska fabrikerna bytte helt eller delvis till biogas och vår största fabrik i Norge skiftade till förnyelsebar el. Konkret innebär skiftet att våra nordiska fabriker minskade CO2-utsläppen med 70% år 2021 (jfr 1990). Det motsvarar utsläppen från 40 518 personbilar som kör 1300 mil per år!

En viktig del av en EPD är det så kallade GWP-talet (Global Warming Potential). Vår gröna omställning förväntas bidra till att GWP-talet minskar till en nivå runt 0,6 för produkter som är producerade på våra nordiska fabriker. Även om våra nya EPD:er inte är helt på plats ännu, står det ändå klart att CO2-utsläppen har reducerats betydligt på grund av omställningen.

Vi ser fram emot att kunna presentera nya EPD:er på den svenska marknaden så fort verifieringarna är klara. En korrekt EPD kräver nämligen både stabil produktion under en viss period och verifiering av en oberoende expertinstans, för att kunna garantera att aktuell data är tillförlitlig. Denna dokumentation beräknas vara helt klar i början av 2022.

EPD:ns ABC…och D

En EPD är en kortfattad presentation av resultaten från en så kallad livscykelanalys (LCA). Utgångspunkten är att en produkt går igenom olika faser, som var och en påverkar miljön. Från utveckling av råmaterial och framställning av produkterna, till installation och användning, levnadstid och hur produkten antingen blir till avfall eller kan ingå i nya processer i form av direkt återbruk eller återvinning. Faserna indelas i A-D och kan illustreras.

Bedömningen av en produkt bör göras hela vägen från A-D för att få en korrekt bild av den totala miljöeffekten från en produkt. Vissa produkter har en betydande miljöeffekt som blir tydlig först under den sista fasen och därför menar vi att man bör ha alla faserna med i beräkningarna när valet av produkt ska avgöras.

Våra produkter för byggisolering som såldes under 2020 sparar 100 gånger den mängd CO2 och den energi som krävs vid produktionen. Här utgör Fas B, C och D alltså en betydlig skillnad för produktens samlade miljöeffekt.

Från och med 1 januari 2022 kommer det ställas krav på Klimatdeklarationer vid nybyggnation. Att ha en lägre EPD i de material som används kommer då att vara en stor fördel.