Vad innebär kravens olika delar?

Specifik energianvändning

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år. Det är den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel. 

Om handdukstork eller annan apparat installeras för uppvärmning, inräknas även denna energianvändning. Om byggnaden har annat uppvärmningssätt än elvärme ska elenergi till elektriska kylmaskiner för kyla räknas upp med faktorn 3 vid bestämning av byggnadens specifika energianvändning.

Energianvändningen i byggnader ska enligt BBR normalårskorrigeras vilket innebär att den ska korrigeras utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning mättes. Ett normalår är medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur)under en längre tidsperiod (t.ex. 30 år). Det är möjligt att korrigera den uppmätta energianvändningen med hänsyn till onormalvarmvattenanvändning och vädring under mätperioden.

Elvärmda byggnader och installerad effekt

Utöver kravet på specifik energianvändning finns också i BBR 2015 ett krav på maximal installerad eleffekt som kan upptas av utrustning för värme, varmvatten och ventilation. Effektkravet betyder att byggnader måste ha särskilt goda egenskaper när de värms med el.

En sådan god och viktig egenskap är att byggnaden har ett lågt effektbehov, särskilt under de kallaste dagarna på året, då elnätet är högt belastad. För att definieras som en elvärmd byggnad ska installerad eleffekt vara större än 10 W/m² (Atemp) för uppvärmning och varmvatten.

En lägre installerad effekt betyder att kraven för en icke eluppvärmd byggnad gäller. Effektkravet betyder att byggnader måste ha särskilt goda egenskaper när de värms med el. En sådan god och viktig egenskap är att byggnaden har ett lågt effektbehov, särskilt under de kallaste dagarna på året, då elnätet och elproduktionen är högt belastad.

Kontakta oss!