Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

Byggnadens energianvändning ska löpande följas upp och avläsas så att byggnadens energianvändning för vald period kan beräknas. Vid beräknings bör säkerhetsmarginaler användas så att kravet säkert uppfylls när byggnaden tas i bruk. Mätningar görs under 12-månadersperiod och avslutas senast 24 månader efter att byggnaden har tagits i bruk. För att verifiera att byggnaden uppfyller kravet på specifik energianvändning rekommenderar BBR att man använder byggnadens energideklaration.

BBR anger inte någon speciell beräkningsmodell för byggnadens specifika energianvändning men anger att lämpliga säkerhetsmarginaler ska användas för att säkerställa att kraven uppfylls. En modell är att vid beräkning sikta på en specifik energianvändning som är 20 % lägre än det krav som ställs på byggnaden. Normalårskorrigering vid beräkning och eventuell avvikelse på energimätningen från det projekterade redovisas i särskild utredning

Kontakta oss!