Energideklaration för byggnader

Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft. Syftet med lagen visa alla byggnaders faktiska energiförbrukning i Sverige, såväl för nya som för gamla. För byggnader i det befintliga beståndet ska en energideklaration upprättas efterhand men olika regler gäller för vid vilken tidpunkt den ska vara upprättad.

Flerbostadshus och andra byggnader som har en golvarea > 1000 m² ska vara energideklarerade senast 31 december 2008. Vid försäljning av alla byggnader som omfattas av lagen ska det från 1 januari 2009 finnas en energideklaration som är giltig i tio år. Vissa typer av byggnader kan genom beslut undantas från kravet om energideklaration. Orsaken kan t.ex. vara kulturhistoriska intressen.

I BBR som gäller för alla nybyggnader och tillbyggnader finns inget krav på att upprätta en energideklaration men i Boverkets föreskrift BFS 2007:4 står följande:

 ” Nya byggnader skall deklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än två år efter att ett slutbevis utfärdats"

För nya byggnader ska alltså en energideklaration vara utfärdad inom en tvåårsperiod från färdigställande, på samma sätt som att byggnadens specifika energianvändning (kWh/m²•år) ska vara verifierad efter senast två år.

Vid beräkning av specifik energianvändning för energideklarationer har Boverket valt att använda samma definition som i BBR. Begreppet Atemp som ska användas betyder att alla uppvärmda delar i byggnaden måste beräknas därefter. För befintlig bebyggelse kan Atemp beräknas med utgångspunkt från kan alternativa areamått, exempelvis boarea (BOA) eller lokalarea (LOA). Byggnaders energiprestanda, den specifika energianvändningen, uttryckt kWh/m²•år ska normalårskorrigeras så att värdet blir jämförbart med det aktuella uppvärmningsårets utomhusklimat i förhållande till det normala utomhusklimatet.

Energideklarationerna är ett verktyg som inom kort tid når hela beståndet av flerbostadshus och lokalbyggnader. I energideklarationen redovisas hela byggnadens energiprestanda och är en unik möjlighet att få fram individuella åtgärdsförslag för varje hus. Resultatet kan bl.a. användas för att jämföra energianvändningen i äldre byggnader mot nyare. En byggnad som visar sig ha en låg och effektiv driftskostnad kan bli mer eftertraktad och därmed få ett högre marknadsvärde.

Läs mer
Energideklaration för byggnader

Kontakta oss!