Et af de oftest anvendte elementer på funktionelle tage er solpaneler. Kombinationen af faldende produktionsomkostninger, større effektivitet og øgede energipriser betyder at solceller- og paneler er et oplagt valg, når tagarealer ønskes udnyttet. Når der placeres solpaneler på flade tage, er der flere forhold, som bør tages i betragtning.

Brand

Tiltag for at undgå brand bør altid være i fokus, men især tagflader med solpaneler bør behandles med større omhu, da tilføjelsen af solpaneler kan føre til drastisk ændrede brandforhold.

Opstår der brand på et tag med solpaneler kan de, afhængig af udformning og placering, skabe et loop hvori varmen fra branden ikke kan slippe bort, men derimod er med til at accelerere branden.

Derfor er det ROCKWOOLs anbefaling at tage, hvor der enten nu eller potentielt i fremtiden skal være solpaneler, udelukkede udføres med ubrændbar isolering. Dette reducerer risikoen for, at en brand spreder sig til andre dele af bygningen. ROCKWOOL tagisolering er klassificeret som ubrændbar, A2, s1-d0.

Laster, trykstyrke og deformationer

Når brandsikkerheden nu er i orden, er det næste logiske step at kigge på laster samt isoleringens trykstyrke.

Der vil ofte være risiko for en ødelagt eller punkteret membran, som er det dimensionsgivende element, når der skal installeres solpaneler på tagisolering. Når tagisolering bliver belastet, vil det, over tid, deformere. Denne deformation bør holdes inden for et område, hvor det kan forventes at membranen kan optage disse dimensionsændringer. Da flade tage udføres med mange forskellige membraner, på varierende isoleringstykkelser samt under forskellige vejr- og lastforhold, er det svært at give en konkret vejledning. Nedenstående data baseres på en maksimal deformation på 2-4 % af den totale isoleringstykkelse over 25 år. Den endelige vurdering og beslutning skal tages i samarbejde med ROCKWOOL, tagdækkeren, rådgiver samt membran- og solpanelleverandør.

ROCKWOOLs anbefalede løsning til tage med solpaneler

I skemaet herunder er vist forskellige løsninger. For hver løsning kan det anbefalede minimum belastningsareal samt maksimale permanente tilladelige vægt aflæses.

Belastningsarealer kan være firkantede, runde eller aflange, så længe de overholder nedenstående krav, samt er placeret minimum med afstand imellem arealer tilsvarende 2x den totale isoleringstykkelse eller minimum 300mm. 

Isoleringsopbygning,
15. februar 2023

Mindste belastningsareal*

Maksimale permanente vægt pr. mindste belastningsareal

Maksimale permanente last

Toprock Terrace

0,03 m²

246 kg

82 kN/m²

Løsning med kombination af: Underlag Energy, Stålunderlag Energy, Hardkiler, TF-plader, Toprock

0,03 m²

≤ 150 mm: 47 kg
151-200 mm: 35,25 kg
> 200 mm: 23,5 kg

≤ 150 mm: 15,6 kN/m²
151-200 mm: 11,7 kN/m²
> 200 mm: 7,8 kN/m²

Løsning kun med: Toprock, Hardkiler

0,03 m²

35 kg

11,7 kN/m²

*Belastningsarealer skal minimum være 10 cm pr. side eller Ø200

Ovenstående tabel er gældende såfremt følgende er overholdt:

  • Isoleringen er installeret efter gældende installationsvejledning fra ROCKWOOL
  • Øverste isoleringslag udføres, så vidt muligt, med hele plader
  • Der ikke er indbygget fugt i isoleringen
  • At isoleringen ikke er udlagt på gammel isolering, eller andre ukendte materiale med
    ukendt styrke
  • Skarpe kanter og hjørner mod membranen undgås så vidt muligt. Læg evt. et lille
    ekstra lag membran ud som barriere under belastningsområder.
  • Hvis anvendt på trapezplader skal isoleringsopbygning baseres på skemaer her.

Nyttig viden

CS(10) beskriver produktets styrke, ved 10% tykkelsesdeformation. Det vil sige at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformere sig 10% af tykkelsen under en kortvarig last på 30 kPa. Dette tal har i praksis ingen anvendelse, men anvendes til at sammenligne produkter på tværs. Et produkt med en CS(10) = 60 kPa er groft sagt dobbelt så stærkt som et produkt med en værdi på 30 kPa

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5mm deformering. Det vil sige at et produkt med en PL(5) = 700 N, deformerer sig 5mm ved en belastning på 700 N på et areal 50 cm². Dette har i praksis få anvendelser. Anvend i stedet ovenstående anbefalinger for punktlaster.

kPa eller Kilo Pascal anvendes ofte, men det er ikke unormalt at støde på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Omregningen mellem disse er 1:1, det vil sige at 5 kPa = 5 kN/m². For hurtig omregning til kg, kan der ganges en faktor 100 på. Altså 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Jævnt fordelt last skal i denne sammenhæng tolkes ved last som er jævnt fordelt over hele tagfladen. Grønne tage som opbygges i jord- sand- eller gruslag regnes som jævnt fordelt. Herudover bl.a. også sedumbakker eller lign.

Punktlast tolkes som større installationer, hvis last føres til mindre område. Dette kunne ofte være flise under ventilationsanlæg, tagterrassefødder eller anden tagterrasseopbygning eller solpaneler.

Flere løsninger