Det vanligste anvendelsen av funksjonelle tak er å installere solcellepaneler. Kombinasjonen av fallende produksjonskostnader, større effektivitet og økte energipriser gjør at solceller og paneler er et opplagt valg når takflater skal utnyttes. Ved plassering av solcellepaneler på flate tak er det flere faktorer som bør tas i betraktning.

Brann

Tiltak for å unngå brann, eller spredning av brann, bør alltid være i fokus. Takflater med solceller kan potensielt endre brannforholdene på taket drastisk og bør behandles med større varsomhet.

Solcellepaneler på taket kan bidra til et mer komplisert slukningsarbeid. Ikke bare blir takflaten tilført mer brennbart materiale men solcellepaneler kan, avhengig av utforming og plassering, lage en sløyfe der varmen fra brannen ikke slipper ut og som kan bidra med på å akselerere brannen. 

ROCKWOOL anbefaler derfor at der det prosjekteres, eller hvor det potensielt i fremtiden vil være solcellepaneler, isoleres med ubrennbar isolasjon.   Det vil kunne bidra reduserer faren for spredning av brann til andre deler av bygget. ROCKWOOL takisolasjon er klassifisert som ikke-brennbar, A2, s1-d0.

Laster, trykkfasthet og deformasjon

Takflater med solcellepaneler vil bli utsatt for mer belastning enn vanlig ordinære flate tak. Dette på grunn av mer trafikk og tunge lastert under montering av solcellepanelene, men også senere som følge av mer kontroll, rehold og vedlikehold av panelene. Deformasjoner vil kunne danne grunnlag for områder hvor vann kan samle seg og dermed bidra til redusert levetid av membranen.

Faren for ødelagt eller punktert membran vil ofte være det dimensjonerende elementet for solcellepaneler som skal monteres på takisolasjon. Når takisolasjonen belastes, vil den over tid deformeres. Denne deformasjonen bør holdes innenfor et område hvor det kan forventes at membranen kan absorbere disse dimensjonsendringene. Siden flate tak lages med mange ulike membraner, på varierende isolasjonstykkelse og under ulike vær- og belastningsforhold, er det vanskelig å gi konkrete føringer. 

Normalt aksepteres 2 % deformasjon over 25 år for ikke å risikere skade på isolasjons- eller tettesjiktet . Ved dimensjonering av solcelleanlegg er det viktig å, i tillegg til konsultasjon med ROCKWOOL, også koordinere med solcelleleverandør, membranleverandør og taktekker for å sikre at løsningene er bærekraftige. ROCKWOOL tilbyr flere ulike isolasjonsløsninger slik at du kan finne et produkt som passer dine behov.

Begrepsforklaring

CS(10) beskriver styrken til produktet ved 10 % tykkelsesdeformasjon. Det betyr at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformerer 10 % av tykkelsen under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denne verdien brukes i praksis lite, men kan brukes til å sammenligne produkter på tvers. Et produkt med CS(10) = 60 kPa er omtrent dobbelt så sterkt som et produkt med en verdi på 30 kPa

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5 mm deformasjon. Dette betyr at et produkt med PL(5) = 700 N deformeres 5 mm under en belastning på 700 N på et område på 50 cm². Dette har få anvendelser i praksis. Bruk anbefalingene ovenfor for punktbelastning i stedet.

kPa eller Kilo Pascal brukes ofte, men det er ikke uvanlig å støte på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Konverteringen mellom disse er 1:1, det vil si 5 kPa = 5 kN/m². For rask omregning til kg kan en faktor på 100 multipliseres med. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger