Beneath the surface logo, BTS Key visuals, SailGP, Denmark SailGP Team