Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Сигурност на работното място
Реновация
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Саниране, ремонт и обновяване на търговски, производствни и офисни сгради

12 януари 2023 г.

Подобряването на енергийната ефективност на колкото се може повече сгради намалява въглеродните емисии и способства кръговата икономика

Енергийната ефективност е основен фактор в постигането на устойчивост и търсенето на по-висок клас ефективност за жилищните и обществените сгради е приоритет за Европейския съюз. Затова и продължават да се развиват програми за финансова помощ в реализирането на проекти, спомагащи за промяната на класа енергийна ефективност в страните от ЕС. По Националния план за възстановяване и развитие 2021-2027 у нас са предвидени и средства за обществените и бизнес сградите.

До 2030 г. ЕС трябва да намали въглеродните емисиите с 60%, а изразходването на енергия да спадне с 36%. За да бъде постигната тази цел трябва да се включат всички сектори. Предвижда се въвеждането на „зелени обществени поръчки“ в стремежа да бъдат използвани принципите на кръговата икономика, според които жизненият цикъл на сградите трябва да бъде удължаван като от една страна се намалят разходите за първична енергия с по-цялостно интегриране на възобновяеми енергийни източници, а от друга се прилагат модели за саниране на различните видове сгради.

Прочетете повече тук какво разбираме под кръгова икономика:

Проектите за трансформация на обществените сгради и промяната на енергийния им клас трябва да спазват определени изисквания за температурна среда и комфорт, качество на въздуха и достъпност. Тъй като благодарение на пилотни проекти може да се демонстрира нагледно какви положителни промени могат да бъдат постигнати чрез саниране, такива се предвиждат по места. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработва едновременно критерии за финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост за жилищните и за обществените (публични, културни, спортни, търговски, промишлени) сгради. Планът няма да е ограничен, а от него ще могат да се възползват всички общини у нас.

 

Българската академия на науките ще подобри енергийната си ефективност чрез саниране

В Плана 370 млн. лв. се предвиждат за саниране на обществени сгради. Един от първите бенефициенти може да бъде Българската академия на науките (БАН). Тя ще може да кандидатства за повишаване на енергийната ефективност в своите сгради, тъй като за това са отпуснати 36 млн. лв. чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Изискването е за постигане на най-малко 30% икономии от потреблението на първична енергия за всеки обект на интервенция, както и съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

От МРРБ припомнят, че се търси постигане на клас на енергопотребление „А“ след санирането на сградите. Изключение може да се допусне при сгради, които се определят като недвижими културни ценности и те да останат клас „В“. По програмата могат да бъдат финансирани и проекти за възстановяване или подсилване на конструкциите, подобряване на пожарната безопасност, ремонтни дейности по покривите, подмяна на водосточни тръби, изграждане или ремонти на мълниеотводи и заземителни инсталации. Важен момент са и промените, които биха осигурили достъпна архитектурна среда за инвалиди и хора със специални нужди.

За разлика от проектите за саниране на еднофамилни сгради, в които не се предвижда възстановяване на вложените средства за предварително обследване, обществените здания – в случая БАН, ще могат да се възползват от такова финансиране. Освен това, те могат да си възстановят и вложените средства за сдобиване с технически паспорт, създаване на инвестиционен проект, строителен надзор. По тяхно усмотрение ще е и сключването на договори с изпълнители по Закона за обществените поръчки.

Обявените срокове за кандидатстване са 15 февруари и 15 април 2023 г.

 

Бизнес сградите също ще могат да бъдат санирани с допълнително финансиране от държавата

Освен обществените сгради, в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 235 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност на частните бизнес сгради от всички сектори. По тази програма ще се изисква 50% самоучастие на собствениците. Сградите – частни и обществени, жилищни и нежилищни, са отговорни за 40% от общото потребление на енергия и 36% от емисиите на CO2 в Европейския съюз. Поради значителното им въздействие те са включени в стратегията за декарбонизация и енергийна ефективност както на целия съюз, така и на всяка страна поотделно. Независимо от сградата, топлоизолацията е тази, която контролира топлинния поток. Когато е налична и качествена, тя ограничава значително загубата на топлина през студения сезон и предпазва от непосилни летни температури. Както у дома, така и в обществените, а и в бизнес сградите добрата изолация намалява и крайните сметки за енергия.

 

ROCKWOOL решения за офиси, производствени и търговски обществени сгради

Независимо от вида сграда, ние от ROCKWOOL имаме не само решения, но и солидно количество осъществени проекти, които са подобрили както енергийната ефективност на много нежилищни сгради, така и техния цялостен облик и преживяването в тях на съответните им обитатели. В началото на 2021 г. в България бяха одобрени първите разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. и трябва да признаем, че това е крачка напред в създаването на наистина комфортна и безопасна учебна среда за децата ни. В нея ROCKWOOL може да помогне със своите продукти. Но не само по тази програма. В санирането на търговски, производствени и обществени сгради също можем да предложим дългосрочни и висококачествени варианти, които ще създадат една по-устойчива и здравословна среда както за хората в тях, така и за климата.

По света немалко са публичните сгради, сдобили се с нова изолация именно от ROCKWOOL. Впечатляващи са примерите на Кралската музикална академия и Шекспировият театър „Глоуб“ в Лондон, сградата на Парижката филхармония във френската столица, 100-годишна сграда на Виале Мурило в Милано, детска болница Бетесда в Будапеща и др.

Искате ли да научите повече?