Кодекс за поведение в ROCKWOOL Group

 1. Въведение

Настоящият Кодекс за поведение (КП) обяснява значението на понятието "почтеност" и нашите ценности в ROCKWOOL Group, както и очакванията към нашите служители. За нас почтеност означава да бъдем честни и да имаме силни морални принципи. Почтеността е залегнала в историята на ROCKWOOL Group и представлява крайъгълен камък на начина на работа на ROCKWOOL. Амбициозните, компетентни служители, които се държат почтено, са бизнес фактори, които позволяват на Групата да постигне дългосрочен бизнес успех.

 

Нашият Кодекс на поведение се прилага за всички служители, работници под условие, ръководството на Групата и Съвета на директорите. Всички трябва да познават и да действат в съответствие с Кодекса на поведение.

 

От всяко лице в Групата се очаква да действа с най-високо ниво на почтеност, когато контактува с лица в или извън Групата и когато използва частно социалните медии във всеки контекст, свързан с Групата. Това ще засили и следователно ще вгради почтеността в ежедневната ни работа. Всички служители в Групата са длъжни да спазват съответните закони. Групата призовава служителите да следват най-високо ниво на почтеност и в личния си живот. Неспазването на Кодекса на поведение може да има последици за трудовата заетост.

 

Провеждаме редовни обучения, електронно обучение и корпоративни информационни кампании в Групата, за да гарантираме познаването и спазването на Кодекса на поведение както от служителите, така и от ръководството. Комитетът за почтеност на ROCKWOOL следи за спазването на Кодекса. Ако се съмнявате в нещо, обхванато от нашия Кодекс, или се нуждаете от допълнителна информация, можете да попитате прекия си ръководител или да се свържете със служителя по въпросите на почтеността.

Всяко знание или подозрение за несъответствие с КнП трябва незабавно да бъде докладвано на вашия ръководител, на служителя по интегритета или чрез процедурата за подаване на сигнали. Не приемаме никаква форма на отмъщение/възмездие срещу служители, които добросъвестно са докладвали за действително или предполагаемо несъответствие.

 

Групата ROCKWOOL е подписала Глобалния договор на ООН, който включва ангажимент за отговорно поведение в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. Групата ROCKWOOL има и Кодекс за поведение на доставчиците, в който подробно са описани нашите етични и екологични очаквания към доставчиците.

 

 

 

 

 1. Цел и начин на работа на ROCKWOOL

Същността на всичко, което правим в Групата, е обобщена в нашата цел:

Да освободим естествената сила на камъка, за да обогатим съвременния живот

Пътят на ROCKWOOL е в основата на нашето поведение, нашите решения, нашите действия, нашите резултати и дългосрочното бъдеще на нашия бизнес. Той описва нашата култура, кои сме ние, как работим и какво искаме да постигнем. Той също така задава ясна посока за нашата компания и нашите служители и ръководи начина, по който си сътрудничим както вътрешно, така и външно.

Пътят на ROCKWOOL се основава на нашите четири ценности: Амбиция, Честност, Отговорност и Ефективност; и на трите ни принципа на управление: Да бъдем отличници в това, което правим, да стимулираме печеливш растеж и да подобряваме непрекъснато производителността, като гарантираме, че имаме балансиран управленски подход, който води до добри и устойчиви резултати. Той също така подчертава абсолютната необходимост нашите мениджъри да бъдат отлични ръководители на хора на ROCKWOOL. Нашите хора заслужават добро ръководство и за всеки служител трябва да е ясно каква е целта и стойността на неговата роля и как да допринесе.

Всеки ден нашите служители трябва да правят много избори, като винаги имат предвид кое е най-доброто за нашите клиенти, служители, акционери и обществото в дългосрочен план. Ценностите на ROCKWOOL оформят нашата култура и отразяват желаното поведение на компанията, тъй като улавят същността на нашите принципи и убеждения. Те обясняват ДНК-то на нашата компания, закрепват нашите конкурентни предимства, подчертават нашата уникална идентичност и са от съществено значение при набирането, привличането и задържането на служители.

 

 1. Предотвратяване и борба с измамите и корупцията

Нулева толерантност

ROCKWOOL Group проявява нулева толерантност към измамите, корупцията, подкупите и плащанията за улесняване.

Това се отнася както за публичните, така и за търговските партньори. Корупцията и подкупът нарушават международните договори и законодателството в повечето държави. Нямате право да предлагате или получавате незаконни или неподходящи подаръци или компенсации в пари или други форми на плащане или стоки, за да получите бизнес или лични предимства.

Групата прилага своята политика за борба с подкупите спрямо доставчици, агенти и други трети страни. Като част от борбата на Групата с корупцията, третите страни са обект на редовни оценки на риска.

Корупцията нарушава конкуренцията и има отрицателно въздействие върху обществата, в които се проявява. Ние се ангажираме да спазваме националното и международното законодателство в областта на борбата с корупцията. Групата спазва британския Закон за подкупите от 2010 г. и той определя високи стандарти за предотвратяване и борба с корупцията. 

 1. Подаръци и приемственост

Трябва да се въздържате да приемате подаръци от личен характер от бизнес партньори. Групата разглежда използването на гостоприемство спрямо клиенти и бизнес партньори като естествена част от правенето на бизнес. Използването на гостоприемство трябва да бъде прозрачно, умерено и в съответствие със стандартната практика в бранша. Всички служители трябва да спазват политиката за подаръци и гостоприемство на Групата.

 1. Конфликт на интереси

Всички решения в Групата се основават на фактически, търговски и финансови цели при спазване на правилното бизнес поведение.

Конфликтът на интереси е ситуация, при която Вашите частни интереси могат да повлияят на способността Ви да действате обективно и следователно могат да компрометират Вашата лоялност и почтеност към Групата. Конфликтът на интереси може да възникне както във вътрешен, така и във външен план. В ситуации на възможен или действителен конфликт на интереси в Групата трябва да уведомите Вашия ръководител и ръководството на ОПКО.

Трябва да се избягват деловите отношения със семейството и приятелите. В случай че това е невъзможно, трябва незабавно да информирате предварително писмено своя ръководител и ръководството на OPCO.

 

 1. Конкуренция и антитръстово законодателство

Групата ROCKWOOL е един от водещите световни производители на каменна вата на нашите пазари. Ние се конкурираме по честен начин, водени от нашите етични ценности. Групата спазва националното и международното законодателство в областта на конкуренцията и антитръстовото законодателство.

 

 1. Поверителност на данните

ROCKWOOL Group се ангажира да осигури високо и адекватно ниво на защита на личните данни, за да гарантира спазването на приложимите разпоредби за защита на личните данни. Това включва приемането на набор от правила за защита на личните данни на Групата - обвързващите корпоративни правила на ROCKWOOL ("ОКП"). Спазването на правилата за защита на личните данни е от основно значение за спечелването и поддържането на доверието на нашите служители, клиенти и доставчици и по този начин за защита на бъдещия бизнес на Групата. Всички служители трябва да спазват правилата за защита на личните данни на Групата.

 

 1. Изпиране на пари

Изпирането на пари се определя като трансформиране на парични средства, произхождащи от незаконни дейности, в такива, които биха могли да се възприемат като законно придобити средства. Групата не приема участие в дейности, свързани с изпиране на пари, и спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари. Всички финансови трансфери към и от Групата ROCKWOOL трябва да бъдат прозрачни, проследими и документирани.

 

 1. Конфиденциална информация

Конфиденциална информация е информацията, до която човек има достъп в работата си и която не е публично достъпна. Конфиденциалната информация включва информация за технологии, ноу-хау, цени, разходи, стратегия, доставчици, клиенти и др. Не трябва да разкривате поверителна информация на лица, които нямат законен интерес от нея. Това се отнася както за колеги, така и за лица извън групата ROCKWOOL. Задължението за конфиденциалност важи и след като служителят напусне Групата. Вижте Политиката за сигурност на данните.

 

 

 1. Права на човека и трудови права

Ние вярваме в еднаквото отношение към всички хора с уважение и достойнство. Спазваме всички международно признати права на човека, като например Всеобщата декларация за правата на човека, Международната харта за правата на човека и 10-те основни конвенции на Международната организация на труда, по отношение на нашите служители, бизнес отношения и потенциални въздействия, които можем да предизвикаме или за които можем да допринесем.

 

Редовно оценяваме дейностите си, за да идентифицираме действителните и потенциалните въздействия върху правата на човека, които бихме могли да предизвикаме или за които допринасяме. Вярваме, че съдържателният диалог и ангажираността с потенциално засегнатите заинтересовани страни са важни, за да се гарантира, че въведените мерки са адекватни за смекчаване на въздействията.

Всяко нарушение на правата на човека, както и действията за неговото смекчаване, трябва да бъдат докладвани на вашето ръководство или чрез публично достъпния инструмент за докладване на сигнали за нарушения.

 

За повече подробности относно нашите ангажименти и начина, по който работим с правата на човека, моля, вижте нашата Политика за правата на човека.

 

 1. Здраве и безопасност

Групата ROCKWOOL има строги стандарти, когато става въпрос за всичко, което може потенциално да застраши здравето и безопасността на нашите служители и други работещи на нашите обекти. Насърчаваме и очакваме проактивно и безопасно поведение от всеки мениджър и служител. Насърчаваме превантивните действия (Добри уловки) и оценките на риска, за да гарантираме, че се предприемат действия за елиминиране на рисковете и по този начин да се доближим до крайната ни цел - нула инциденти със загубено време. Същите строги стандарти се прилагат и за здравето и безопасността, свързани с прилагането и използването на нашите продукти. В сътрудничество с изследователи и органи ще гарантираме, че нашите продукти нямат неблагоприятни последици при спазване на препоръчаните насоки за употреба; в противен случай насоките ще бъдат засилени или производството ще бъде променено или спряно. Вижте нашата политика за безопасност, здраве и околна среда. 

 

 1. Климат и околна среда

 

Непрекъснато се стремим да защитаваме хората и околната среда от въздействието на нашите процеси. Ангажираме се да намалим въздействието на нашите дейности върху околната среда и климата и сме си поставили цели за постигането на тази цел. Фокусираме се върху лидерството, обучението, споделянето на знания и програмите за повишаване на осведомеността, за да създадем култура на непрекъснато усъвършенстване. Спазваме като минимум местното, националното и международното законодателство и непрекъснато се подготвяме за съответните предстоящи изисквания. Поддържаме ефективни системи за управление на околната среда, за да стимулираме непрекъснатите подобрения. Ангажираме се с нашите доставчици, за да осигурим отговорно поведение по отношение на околната среда чрез спазване на нашия Кодекс за поведение на доставчиците. Разработваме и прилагаме собствени стандарти за защита на хората и околната среда. В случаите, когато нашите собствени стандарти надхвърлят законовите изисквания, нашите стандарти имат предимство.

Вижте нашата политика за безопасност, здраве и околна среда.

 

 

 

 1. Отстраняване на нарушения на Кодекса за поведение

 

Неподходящото поведение или всяко подозрение за неподходящо поведение във връзка с настоящия Кодекс за поведение се разследва от служителя по въпросите на почтеността, който дава съвети за всяко по-нататъшно разследване и гарантира, че слабостите в контролната среда са отстранени. Служители, които са участвали в неподходящо поведение във връзка с настоящия Кодекс за поведение, могат да бъдат уволнени и да бъдат докладвани на полицията. Освен това Групата може да предяви законни искове за обезщетение за претърпени загуби.

 

 

Одобрен от Съвета на директорите на 8 февруари 2023 г.

iКорупция е злоупотребата с вашата позиция, независимо от вида ѝ, за собствена или на компанията ROCKWOOL печалба. Корупцията включва подкуп, комисионна за връщане, плащания за протекция или изнудване, или други подобни. Формата на подкупа не е от значение, независимо дали става въпрос за пари, стоки или облаги или дали са дадени на Вас, Вашия съпруг/съпруга, деца или други близки роднини.

Подкуп е, когато давате или получавате неправомерно предимство (подарък, пари, обещание и т.н.) и от вас се очаква да направите нещо, което е нечестно, незаконно или в нарушение на вашите задължения.

Плащанията за улесняване означават извършването на малки или големи плащания на държавни служители, за да се осигури или ускори действие, на което имате право по закон или по друг начин. Обикновено целта на плащането за съдействие е да се ускори движението на нещата. Примери за това са плащания за ускоряване на обработката на разрешително за строеж, лицензи за внос, визи и др.

Измамата е неправомерна или престъпна измама, целяща да доведе до финансова или лична изгода.