Oбщи условия за продажба

Oбщи условия за продажба

1.1 В тези общи условия за продажба: - "Продавач" се отнася за ROCKWOOL BULGARIA, със седалище в гр. София, п.к. 1113, ж.к. Изток, бул. „Драган Цанков“ № 23А (наричана по-долу също ROCKWOOL), се отнася до продавача, посочен в офертата, в поръчката за потвърждение, споразумението или други подобни; 
- "Споразумение" или "Договор" включва офертата, ценовата листа, поръчката за покупка, потвърждението на поръчката и настоящите общи условия за продажба; "Стоки" се отнася за продуктите, предлагани от ROCKWOOL, които са предмет на индивидуалните договори за продажба; "Услуги" се отнася за услугите, които се предоставят от ROCKWOOL; "Клиент" или "Купувач" се отнася за физическо или юридическо лице, което прави поръчка за покупка до Продавача, сключвайки Договор с ROCKWOOL; "Получател" се отнася до Клиента или субекта, който получава стоките, обхванати от Договора; "Страни" са Клиентът и Продавачът; "Ценоразпис" се отнася до периодичните списъци, публикувани от Продавача и съдържащи цените на стандартните Стоки. 1.2 Настоящите общи условия се прилагат изцяло за всеки договор за продажба, предвиден от ROCKWOOL, и представляват неразделна част от него. 1.3 Всяка покупка на стоки и/или услуги от ROCKWOOL зависи от приемането на настоящите общи условия за продажба от Купувача, освен ако Страните изрично не са се отказали от тях в писмена форма. 1.4 Данните, потвържденията и декларациите, които могат да бъдат прочетени в каталозите, проспектите или други печатни материали, доставени от или разпространявани от името на ROCKWOOL, не могат да се считат за общи условия за продажба. 1.5 Тези общи условия за продажба отменят всички условия, които могат да се съдържат в поръчките за покупка на Клиента или в друга документация. 1.6 Настоящите общи условия за продажба са публикувани на уебсайта на ROCKWOOL заедно с ценовата листа на Продавача и се разбират като напълно прочетени и приети от Клиента с подаването на поръчката за покупка.
 
2. ЦЕНИ

2.1 Цените, прилагани от ROCKWOOL, могат да бъдат коригирани в съответствие с промените в данъците и тарифите за транспорт, цените на суровините или други фактори, които могат да повлияят на производствените разходи, които могат да се появят между датата на поръчката и датата на доставка. 2.2 Всяка промяна на тези фактори, след датата на поръчката, позволява на Продавача да промени цената. 2.3 Независимо от потвържденията на поръчката, изпратени преди това от Продавача, в случай на промяна на цената, промяната ще се прилага за всички поръчки, които трябва да бъдат доставени след датата на влизане в сила на промяната на цената на Продавача. Купувачът ще има право да се откаже от поръчката си за покупка в рамките на 48 часа след уведомяване за промяната на цената, ако Купувачът не е съгласен с новата цена. Продавачът уведомява Купувача за всяка промяна в цената най-малко 10 работни дни предварително, като информира за датата на влизане в сила на новата цена. 2.4 Цените на продуктите не включват ДДС или други данъци и такси, които трябва да бъдат платени в съответствие със специфичните разпоредби, посочени във фактурата или договорени от страните. 2.5 Посочените цени включват транспорт до дома на клиента или до посочено от Клиента място на доставка. 2.6 Стандартната опаковка посочени в официалните ценови листи на ROCKWOOL, са включени в цената.
 
3. ДОСТАВКА – НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ТРУДНОСТИ
3.1 ROCKWOOL си запазва правото да извършва разпределени доставки на поръчаните стоки. 3.2 Условията за доставка, посочени от ROCKWOOL, не са изчерпателни и обвързващи, а само ориентировъчни. 3.3 Продавачът не е обвързан от договорните си задължения при наличие на случайно събитие или форсмажорни обстоятелства, установени със съответен сертификат от Българската търговско промишлена палата в гр. София и попълнена разширената форма на клаузата за форсмажор ICC 2020. Следните случаи също се считат за случаи на форсмажорни обстоятелства: кибертероризъм, инциденти с киберсигурността, загуба на данни поради действия на трети лица или подобни събития. Клиентът е длъжен да приеме количествата, готови за доставка до момента на настъпване на събитието.
 
4. ТРАНСПОРТ
4.1 Транспортирането на Стоките е поверено на превозвач, избран от Продавача. 4.2 Освен ако не е договорено друго в писмена форма между Страните, доставката на Стоките се извършва при условия CPT („Транспорт платен до“), регламентиран от INCOTERMS 2020, до адреса на Клиента или друго място на доставка, посочено по-рано от Клиента и договорено между Страните. Тази формула, както и всяка друга писмено договорена между страните, ще се урежда от INCOTERMS 2020. 4.3 Подписването на документа за доставка от Получателя към превозвача предполага признаване, че пратката Стоки е доставена в нейната цялост и в перфектно състояние. 4.4 В случай на доставка на Стоките на строителни обекти, Купувачът трябва да гарантира, че е осигурено успешното приемане на Стоките и че транспортните средства могат да стигнат до мястото на разтоварване безопасно и без риск и да започнат разтоварване възможно най-скоро; разходите за престой на превозното средство и всяка друга присъща и последваща тежест, се поемат от Купувача, освен ако тези разходи не се поемат от Продавача в съответствие с договора за превоз.
 
5. ГАРАНЦИЯ
5.1 Всички предоставени от ROCKWOOL оферти за количества, качество, експлоатационни характеристики и/или други характеристики, свързани със Стоките и услугите на ROCKWOOL, се изготвят с дължимата грижа, но ROCKWOOL не може да гарантира, че няма да настъпят незначителни отклонения и не носи отговорност за такива отклонения. В случай на несъответстваща доставка, всяко възражение относно качеството и количеството на продадените материали трябва да бъде изпратено до Продавача в писмен вид. При доставката Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката за очевидни дефекти и в случай на отклонения незабавно да се свърже с Продавача. Рекламации, предявени към Продавача след 8 календарни дни от доставката, не се приемат. Неспазването на горното предполага приемане от страна на Купувача на доставеното качество и количество. 5.2 В случай на скрит дефект, гаранцията на Продавача е ограничена до замяната на засегнатите стоки, с изключение на щети за други загуби. За да се възползва от горепосочената гаранция, Купувачът трябва да уведоми Продавача писмено, в рамките на 8 календарни дни от датата на установяване на скрития дефект, но не по-късно от 12 месеца от датата на доставка, с разрешение на Продавача да извършва съответните проверки/огледи. ROCKWOOL не носи отговорност за какъвто и да е дефект на Стоките или Услугите, за които Купувачът не е уведомил Продавача или го е уведомил след изтичането на 12 месеца от доставката. 5.3. Гаранцията на ROCKWOOL в никакъв случай не се разпростира върху продукти, произведени чрез производство на Стоките, смесени или комбинирани със Стоки на Rockwool. В този случай само съответните доставчици могат да бъдат призовани да отговарят за материалите на тяхното производство. Ако Стоките трябва да бъдат сглобени, свързани с компоненти на трети страни и/или включени в продукти, предлагани на пазара от Клиента и/или трети страни (крайни продукти), отговорност на Клиента ще бъде да провери функционалността и съвместимостта на самите продукти с посочените компоненти и/или крайни продукти. Гаранцията на ROCKWOOL се отнася изключително за Стоките, обхванати от Договора, и не се удължава. 5.4 Всички данни и информация, свързани със Стоките, се предоставят само с индикативна цел. Предоставени са брошури, чертежи, скици и друга информация, за да се илюстрира техниката на използване на нашите материали; в никакъв случай те не могат да се считат за необходими за реализацията на тези материали и не предполагат отговорност от страна на Продавача. За мерките, цветовете и тежестта на някои материали, които са предмет на промени, присъщи на тяхното естество или производство, се прилагат допустимите отклонения от употребата; доставените проби трябва да се считат за стандартни проби. Точното съответствие на доставените стоки мострите, не може да бъде гарантирано. 5.5 Каталозите, ценовите листи и означенията, посочени в тях, не са обвързващи за Продавача. Продавачът не поема отговорност за грешки или пропуски, съдържащи се в неговите промоционални материали. Чертежите и техническите документи, разменени между Купувача и Продавача, остават тяхна съответна и изключителна собственост и не могат да бъдат използвани, възпроизвеждани или доставяни на трети лица без разрешението на собственика. 5.6 ROCKWOOL не носи отговорност пред Клиента за каквито и да било косвени и/или последващи щети или загуби, включително, но не само, имуществени щети, загуба на печалби или доходи, увреждане на бизнес репутацията, загуба на продажби или други подобни случайни или последващи щети или загуби. 5.7 Във всички случаи, в които ROCKWOOL е задължен да заплати преки щети, тези преки щети никога няма да надвишават фактурната стойност на съответните доставени Стоки и/или Услуги.
 
6. ПЛАЩАНИЯ
6.1 Всяко плащане, дължимо на ROCKWOOL, трябва да се извърши по сметката на Продавача, регистрирана в България. 6.2 За всеки ден забава по отношение на договорения срок за плащане, наказателната лихва, изчислена на нивото на законната лихва, се начислява върху всички дължими, но неплатени суми, с изключение на случаите, когато забавянето е причинено изключително от ROCKWOOL. 6.3 По всяко време ROCKWOOL има право да поиска пълно или частично плащане предварително и/или по друг начин, за да получи гаранция за плащането. 6.4 Клиентът трябва да информира ROCKWOOL писмено за всякакви неточности във фактурите в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от датата на фактурата, като в противен случай ще се счита, че Клиентът е одобрил фактурата. 6.5 В случай на неплащане ROCKWOOL има право да спре всички доставки или да прекрати Договора и да поиска обезщетение за всички вреди, претърпени от Клиента. 6.6 Плащанията трябва да се извършват само по банков път.
 
 
7. ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
7.1. Продажбата се извършва със запазване на собствеността върху Стоката, докато Купувачът заплати цялата договорена цена.


8. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ
8.1 Поръчките трябва да бъдат изпратени в писмен вид, заедно с Формуляра за поръчка, с цялата информация, необходима за тяхното попълване. ROCKWOOL не е задължена да проверява коректността, пълнотата или надеждността на данните и информацията, получени от Купувача. ROCKWOOL си запазва правото да изпълни поръчката само ако Клиентът е предоставил всички данни и информация, изисквани от ROCKWOOL, както и да претендира за пълно покритие на щетите или загубите, дължими от Клиента, предоставящ грешни или неточни данни и информация.
 
8.2 Поръчките се считат за приети от ROCKWOOL само след изпращане на официалното потвърждение на поръчката или писмено съобщение от търговския офис на Продавача. 8.3 Ако няма спорове от страна на Купувача в рамките на 24 часа след получаване на потвърждението на поръчката, същото се счита за напълно прието. 8.4 След изтичане на срока, посочен в точка 8.3, поръчките не могат да бъдат отменяни и/или променяни, и/или намалявани от Купувача без писменото съгласие на Продавача. В противен случай Купувачът трябва да възстанови на Продавача всички разходи, произтичащи от тези искания / модификации, без да се засягат разпоредбите на следващия параграф. 8.5 В случай, че Клиентът отмени поръчката след срока, посочен в точка 8.3, Продавачът има право да задържи каквато и да е част от цената, която вече е платена от Клиента, без да се засяга обезщетението за по-нататъшни щети.
 
9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Всички права на интелектуална и индустриална собственост принадлежат изключително на ROCKWOOL, като права върху дизайн, права върху търговски марки, авторски права, патентни права, права върху имена и домейни, свързани с доставените стоки, са изключителна собственост на Продавача. ROCKWOOL е също така изключителен собственик на търговски тайни и други (сродни) права на интелектуална собственост, опаковки, изходен код, подготвителен материал и тяхното именуване, както и всичко, което ROCKWOOL разработва, свързано с доставените Стоки и Услуги.
 
10. ИЗНОС – КОНТРОЛ И САНКЦИИ
10.1. ROCKWOOL работи в съответствие с действащите разпоредби на ЕС, САЩ и ООН и националните разпоредби за контрол на износа, които забраняват продажбата на определени продукти и услуги на определени държави и отделни компании и лица. 10.2. Ако Клиентът изнася Стоките и Услугите, Клиентът трябва да спазва приложимите правила за контрол на износа и санкциите.
 
11. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА ROCKWOOL
 ROCKWOOL приема Кодекс на поведение, който установява високо ниво на почтеност за ROCKWOOL. ROCKWOOL се е присъединил към инициативата на Глобалния договор на ООН [UN Global Compact], като е ангажирал Групата да изпълнява основните отговорности в областта на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. ROCKWOOL очаква Клиентът да споделя същите принципи. ROCKWOOL прилага политика за "лица, подаващи сигнали за нередности", която позволява на трети страни да съобщават за сериозни и чувствителни опасения относно нарушения на корпоративната етика. Повече информация за Кодекса за поведение можете да намерите на уебсайта: www.ROCKWOOLgroup.com.
 
12. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
 Данните ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на приложимото българско законодателство и Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR EU Regulation 679/2016).
 
13. КОМПЕТЕНТЕН СЪД  И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
13.1. Тези общи условия за продажба се уреждат от българското законодателство.
 13.2. За всички спорове, произтичащи от Договора или свързани с него, изключително компетентни ще бъдат българските съдилища. 13.3 Конвенцията на ООН от 1980 г. относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага към Споразумението и е изрично изключена.
 
14. ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПОРЕЖДАНЕ
14.1 ROCKWOOL има право да ангажира едно или повече трети лица по свое усмотрение да изпълняват задълженията си по настоящите общи условия за продажба. ROCKWOOL има право да прехвърля Споразумението, без съгласието на Клиента, на всяко дъщерно дружество, филиал или трета страна. 14.2 Възможната нищожност и/или недействителност на една или повече разпоредби на общите условия за продажба не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящите общи условия за продажба.
 
15. Всеки от Купувача и Клиента изрично признава и се съгласява със следните клаузи от Общите условия: клауза 2, включително по отношение на правото на Продавача да променя цената, клауза 3, клауза 5, клауза 11 и клауза 13

Big Picture Mountain
Panorama rocky mountain at sunset in Slovakia
PDF
274.5 KB

Изтеглете общите правила и условия

documents

 

 

0 Избраните файлове