Във връзка с това Европейският Съюз (ЕС) има за цел да се бори с последиците на климатичните изменения, като си постави за цел до 2050 г. Европа да достигне до “нулевия”въглерод. Сградите отговарят за 40 % от общото потребление на енергия и 36 % от емисиите на CO2 в ЕС . Поради значителното им въздействие изграденото пространство е включено в стратегията за декарбонизация и енергийна ефективност.

Като се започне от 2021 г., бяха приети редица законодателни промени за привеждане на строителното поле в съответствие с новите европейски политики, и съгласно закон 372/2005, препубликувано през 2020 г. "Нови сгради, за които приемът в края на строителните работи е направен въз основа на оторизацията на сгради, издадени от 31 декември 2020 г., ще бъдат сгради, чието потребление на енергия е почти равно на нула ".

В момента има редица използвани сертификации, които ни помагат да постигнем стандарта nZEB. Сред най-известните от тях са: PassivHaus, BREEAM, LEED, WELL.

Макар посочените по-рано стандарти да не са задължителни, стандартът nZEB съгласно закон 372/2005 и препубликуван през 2020 г. е задължителен.

Тези мерки представляват ново предизвикателство както за местните публични органи, които трябва да включат в спецификациите определени изисквания при изпълнението на благоустройството, така и за професионалистите, които трябва да проектират и приложат стандарта nZEB.

Какво представлява nZEB?

Сградата nZEB с почти нулево потребление на енергия се определя като "сградата с много високи енергийни характеристики, в която енергийното изискване от конвенционални източници е почти равно на нула или е много ниско и е покрито най-вече с енергия от възобновяеми източници, включително енергия от възобновяеми източници, произведена на място или наблизо ".

Климатична       зона Начало

Сгради предназначени за              здравеопазване Сгради предназначени за                     туризъм Търговски     пространства   Сгради за спортна дейност
   Енергия          prim           TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии           CO2
   (kg/m2,an)
    Енергия           prim            TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
   Енергия          prim           TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
   Енергия          prim           TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
         I 2021         143.0         17.0         82.0         10.3        103.0        12.6         87.0          10.0
        II 2021         150.0         18.2         86.0         10.9        114.0        14.3         93.0          11.0
       III 2021         153.0         19.2         89.0         11.5        123.0        15.9         96.0          11.8
       IV 2021         158.0         20.5         91.9         12.1        134.0        17.8        101.0          12.8
        V 2021         163.0         21.7         95.7         12.8        145.1        19.7        105.2          13.7
Климатична       зона        Начало

            Офис сгради     Образователни сгради       Жилищни сгради        Жилищни сгради                       индивидуално
    Енергия          prim           TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии           CO2
   (kg/m2,an)
    Енергия           prim            TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
    Енергия           prim            TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
    Енергия           prim            TOTAL (kWh/m2,an) Еквив.емисии          CO2
 (kg/m2,an)
         I          2021         83.0         8.9         57.0         6.9         89.0        10.9        110.0          13.7
        II          2021         86.0         9.5         62.0         7.7         93.0        11.6        119.0          15.2
       III          2021         86.0         9.9         66.0         8.4         95.0        12.3        125.0          16.4
       IV          2021         87.0         10.6         71.0         9.2         98.0        13.0        134.0          17.9
        V          2021         88.6         11.2         76.4        10.0        101.2        13.8        141.2          19.3

В таблицата по-горе можем да видим, че е необходимо да се осигури максимално ниво на първична енергия и ограничено количество емисии на въглероден диоксид. Тези параметри варират в зависимост от местоположението на строителната площадка и архитектурната програма. Освен това изискването за енергия трябва да бъде обхванато "в дял от най-малко 30 %, с енергия от възобновяеми източници".

В заключение, за да бъде сградата съобразена със стандарта nZEB, спецификацията на използваните материали, технологии и системи ще бъде направена според климатичните условия на обекта, за да се гарантира:

  • максимално ниво на първична енергия;
  • граници на емисиите на въглероден диоксид;
  • осигуряване 30% от общата първична енергия, от възобновяеми източници;
Облицовка на сграда      R'min [m2K/W]      U'max [W/m2K]

Външни стени 

             1,80                 0,56 1)
Външна дограма              0,55

                1,80 2)

Настилки над последното ниво, под тераси или мостове

             3,50                 0,29 1)

Подове над неотопляни мазета и изби

             1,65                 0,60 1)
Стени, присъединени към затворени фуги              1,10

                0,90 1)

Етажи (при еркерни прозорци, външни стълби и т.н.)

             4,50

                0,22 1)
Плочи върху земята (над - CTS)

             4,50

                0,22 1)

Подовете (плочи) на мазетата (под CTS)              4,80                 0,20 1)
Външни стени, под CTS, в мазетата              2,40                 0,42 1)

Минималните стойности на коригираните термични съпротиви и формулите се намират с норма в кода MC 001/2006.

Облицовка на сграда       R'min [m2K/W]       U'max [W/m2K]
Външни стени               4,00              0,25 1)
Външна дограма               1,11              0,90 2)

Настилки над последното ниво, под тераси или мостове

              6,67              0,15 1)

Подове над неотопляни мазета и изби

              3,40              0,29 1)
Стени, присъединени към затворени фуги               1,50              0,67 1)
Етажи (при еркерни прозорци, външни стълби и т.н.)               5,00              0,20 1)
Плочи върху земята (над - CTS)               5,00              0,20 1)
Подовете (плочи) на мазета (под CTS)               5,30              0,19 1)
Външни стени, под CTS, в мазетата               3,40              0,29 1)


Минималните стойности на коригираните термични съпротиви за жилищни сгради NZEB MC/001-2006 Преглед 2022

 

Стандартът nZEB само за нови сгради ли е?

Новите изменения в законодателството се отнасят до нови сгради, както и до сгради, които предстои да преминат през основен процес на саниране. По този начин стойностите на минималните термични съпротиви за интервенции върху съществуващи сгради са следните:

Достатъчна ли е правилната топлоизолация за постигане на стандарта nZEB?

В случай на дом, най-високата консумация на енергия се използва за загряване и охлаждане на пространството, а правилната топлоизолация е първата стъпка към намаляване на потреблението.

Въпреки това, като се има предвид големият дял на друго оборудване и уреди в общия енергиен баланс, е необходимо да се внедрят осветителни решения, механични системи и уреди с високо ниво на енергийна ефективност.

След като бъдат предприети всички мерки за намаляване на потреблението на енергия, осигуряването на 30 % от възобновяемите източници вече не е пречка.

1/1

Защо е важно да следвате стандарта nZEB?

Сградите са част от заобикалящата ни среда и оказват голямо въздействие върху начина, по който се развиваме. Концепцията nZEB е да се подобрят строителните техники за изграждане на постройки, които в момента населяваме, като се има предвид и въздействието, което решенията ни оказват върху околната среда. В заключение, всички придобити досега знания трябва да бъдат интегрирани в мултидисциплинарен процес, за да се разработят енергийно ефективни сгради, които генерират по-нисъки въглеродни емисии, така че да се наслъждаваме от устойчиви, по-безопасни, по-удобни сгради, в по-здравословна среда.