Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Урбанизация

Национални изисквания за пожарната безопасност на сградите

1 януари 1 г.

Съвременният начин на живот в големи градове и голямото количество лесно запалими материали в домовете превръща пожарите в изключителна заплаха за обитателите на всички видове сгради.

Сградите са това, на което разчитаме да ни пази от стихиите. Дъжд, студ, вятър и даже летните жеги са нещо, което не искаме да изпитваме на гърба си непрекъснато. Но можем ли да разчитаме, че те ще пазят и от една от най-страшни природни стихии каквато е огънят? Защо не?

В съвременното строителство второто най-важно и регулирано изискване към конструкцията на сградите (след носещата им способност) е тяхната пожароустойчивост.

Основните нормативни актове определящи изискванията за пожароустойчивост на сградите са Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Закона за устройство на територията (изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.), Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.), както и Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.).

Както на европейско ниво, така и в България нормативните изисквания обръщат голямо внимание на материалите използвани за топлоизолация на сградите. Това е така, защото изолацията може да бъде средство за разпространение или средство за блокиране на огъня, в зависимост от склонността си към неконтролирано горене.

Строителните продукти се класифицират в съответствие с БДС EN 13501, приложимото европейско законодателство и са описани чл.14 т.6 от Наредба № Iз-1971, която указва степените на основния показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти – клас на реакция на огън. Той се определя на базата на тестове и изпитвания.

(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:
  1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;
  2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
  3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
  4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
  5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
  6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
  7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене.

Съществува и допълнителна класификация на строителните продукти спрямо интензивността на отделяне на дим и образуване на пламтящ частици или капки при горене.

  1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;
  2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

Защо да изберем каменна вата с клас А1 за изолация на сградата?

На базата на тази класификация в наредбата се определят и изискванията към изолационните материали, специфични места за монтаж спрямо избрания материал и пр. Съществуват редица допълнителни изисквания към сградите, с фасадна или покривна изолация, която е клас А2 или по-нисък. Изборът на материали за изолация от клас А1, какъвто е каменната вата, спестява време и средства при проектиране на сградата.

Важна ли е изолацията на ОВК?

Въздухопроводите, преминаващи през комуникационните вертикални шахти на сградите също не могат да бъдат изолирани със строителни продукти с по-нисък клас от А2. Това не е случайно – вентилационните кухини са един от най-големите пътища за разпространяване на огъня в сградите. При тяхната изолация изборът на каменна вата с клас А1 може да се окаже разликата между това огъня да се разпространи в цялата сграда или да остане контролиран само в едно помещение.

Има ли специфични изисквания за пожаробезопасни материали в зависимост от височината на сградата?

Да! Изискванията към изолационните материали се различават спрямо предназначението на сградата и отделно спрямо нейната височина. Сградите с височина над 28 метра имат по-строги изисквания спрямо побжаробезопасността на използваните материали, като изолацията е основна тема. Европа има опит с трагично възникнали пожари при високото строителство и по тази причина редица държави въвеждат строги изисквания към изолацията за пожарна безопасност на небостъргачите.

В България всяка година се отчитат над 30 000 пожара, от които около 7 500 с материални щети. Въведените изисквания допускат използването на различни класове продукти в зависимост от височината на сградата, но наша отговорност е да вземем разумно решение по отношение на пожарната безопасност. Употребата на невъзпламеними материали във всички аспекти на сградната конструкция е разумно поведение, което може да спаси както човешки живот, така и нашето имущество. Запознайте се с каменната вата като пожароустойчив материал:

Искате ли да научите повече?