Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Сигурност на работното място
Реновация
Устойчивост
Урбанизация

Как внедряването на практики на кръговата икономика може да допринесе за успеха на бизнеса

За да се трансформира икономиката от традиционна линейна към кръгова са необходими всеобщи усилия. Каменната вата от ROCKWOOL е един от малкото продукти, които са в идеална позиция, за да допринесат за кръговата икономика.

Колкото повече компании, политици и всички други заинтересовани страни работят в посока на кръговата икономика, толкова повече можем да говорим за задвижването на значима обществена промяна в световен мащаб.

В страните от Европейския съюз един от най-наболелите проблеми продължава да бъде належащата нужда от справяне с отпадъците от строителната индустрия и от разрушаване на сгради, които се равняват на повече от една трета от всички отпадъци. Възприемането на принципа за кръговост, който е основан на намаляване на общия брой продукти, повторно използване и рециклиране на колкото се може повече продукти, е от съществено значение за превръщането на проблема с отпадъците във възможност. Ето защо ние от ROCKWOOL не говорим за отпадъци, а за материали. Ресурсите могат да бъдат използвани ефективно, но не е възможно това да е изолирано събитие. Убедени сме, че то изисква съвместни усилия от различните заинтересовани страни, за да доведе до качествена промяна.

Един от основните въпроси, които всеки от нас, независимо дали е специалист,  професионалист по темата или обикновен потребител, може да си зададе, когато пристъпи към нова сграда, е дали използваните материали в нея са дълготрайни и дали могат да бъдат рециклирани при евентуално демонтиране. Когато говорим за изолационните плоскости от каменна вата на ROCKWOOL и двата въпроса са положителни. Използвайки за ресурс естествената сила на природата, заложена във вулканичните скали, материалите ни запазват своите характеристики в продължение най-малко на 65 години. Това означава, че ако заложите на тях още в строежа на сградата, ще сведете необходимостта от ремонт и демонтаж почти до нула. А ако все пак решите да ги смените, можете да бъдете спокойни, че те могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.

Научете повече от статията ни Живот с по-малко отпадъци  

Законодателство и насърчителни политики в полза на кръговата икономика

Една от ключовите стъпки към прилагането на кръговостта в бизнес контекста е наличието на благоприятно законодателство. Насърчителните политики могат да спомогнат за внедряването на практики в полза на кръговата икономика във всеки бизнес. Това включва забрана на депонирането на рециклируеми продукти, стимулиране на рециклирането в затворен цикъл и подкрепа на проектирането и производството на рециклируеми или „кръгови“ продукти. Важно е и издръжливостта и рециклируемостта да станат основни характеристики на устойчивите продукти.

Ако правните рамки бъдат променени в полза на принципа на кръговата икономика, ще бъде създадена среда, в която кръговите практики са не просто една от възможностите, а необходимост.

Според Националния план за управление на отпадъците на 2021-2028 г. по-голямата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване. Не само това, но у нас съществуват и достъпни технологии за рециклиране. Това, което липсва за момента, е достатъчен капацитет за рециклиране на строителни отпадъци. Въпреки това в аспекта на европейските сравнения, България е с многократно по-ниски стойности от средното за Евросъюза. Ако през 2016 г. в страните от ЕС на жител на годишна база са се падали 1730 кг отпадъци, то в България те са били 293 кг.

Правилното управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради допринася за постигането на устойчивост и цялостно подобряване на качеството на живот. Именно заради това те са един от ключовите аспекти в пакета за кръгова икономика, представен от Европейската комисия през 2015 г. В съгласие с приетата Директива 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. в нашето законодателство е заложена крайна цел за рециклиране и друг вид оползотворяване на материали от отпадъци от строителство и разрушаване до 2028 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

Програми и съоръжения за рециклиране ROCKWOOL

В ROCKWOOL приемаме обратно използвания материал от каменна вата в нашите фабрики или за външно рециклиране. Програмата ни Rockcycle вече се прилага в 19 страни, а целта ни е да работи в минимум 30 държави до 2030 г. За нас тя е доказателство, че редица компании, основани на производство, могат ефективно да прилагат подобни инициативи. Успехът на подобни програми обаче зависи от стабилните партньорства с компаниите за управление на отпадъците, които трябва да превърнат услугата във възможно най-достъпна за клиентите и да гарантират, че връщаният материал е чист, а не смесен с други отпадъци.

В България вече работят определен брой компании за управление на отпадъците. Фирми от строителния сектор също започнаха да се включват в инициатива за рециклиране. Главборгарстрой например се присъедини в пилотна програма по оползотворяването на строителните отпадъци с новия европейски проект MOBICCON-PRO, който предвижда изграждане на мобилно съоръжение за производство на висок клас рециклирани продукти и материали.

Възприемане на кръгова икономика

Кръговостта е понятие с две страни. Въпреки че основният фокус е върху трансформирането на продуктите или създаването на изцяло нови продукти в съзвучие с идеята за кръгова икономика, не бива да пренебрегваме и икономическия аспект. За всяка компания е логично да търси положителен бизнес план за възприемане на кръгови практики, които да доведат до иновации и промяна на основния ѝ бизнес модел.

Както и преди сме писали, кръговата икономика е понятие, с което се описват процесите по удължаване на жизнения цикъл на произведените продукти до възможния максимум. Продуктите на ROCKWOOL все повече се вписват в модела на кръговост, тъй като при част от тях успяваме да вложим до 75% рециклиран материал от нашата и други индустрии. Важно е да отбележим, че това не е за сметка на традиционно отличното им качество и високоефективност.

Прочетете повече за качеството на „кръговата“ каменна вата да се рециклира до безкрай в нашата статия Устойчивост и рециклиране.

Ясни насоки в европейското законодателство и при изолацията

Изключително важно е да се изработят точни определения за понятия като издръжливост на материала, възможност за рециклиране и рециклирано съдържание. Например една тясна дефиниция на рециклирано съдържание, която изключва странични продукти (напр. шлаки от стоманодобивната промишленост), може да обезсърчи компаниите да използват този вид вторичен материал. Решаването на този проблем изисква съвместни усилия за създаване на общоприети дефиниции, което от своя страна е важно, тъй като засяга лиценза на компаниите да работят и гарантира равни условия.

През 2022 г. ЕС реши да преразгледа Директивата относно енергийните характеристики на сградите (EPBD). Като основни цели в нея са всички нови сгради да бъдат с нулеви въглеродни емисии от 2030 г. нататък, а съществуващите сгради да се преобразуват в такива с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. До 2050 г. строителният сектор на ЕС също трябва да се превърне в неутрален по отношение на климата.

Съществуващите нежилищни сгради, независимо дали са обществени или бизнес сгради, трябва да достигнат максимални прагове за енергийните характеристики въз основа на потреблението на първична енергия. За всички нежилищни сгради се определя цел да минат под прага от 15% до 2030 г. и под прага от 25% до 2034 г.

Енергия от слънцето

Във връзка със забраната на отоплителни системи с изкопаеми горива в сградите до 2035 г., новите сгради трябва да бъдат снабдени с фотоволтаични системи до 2028 г. в случаите, в които това може да се осъществи технически. В България добиването на енергия от слънцето чрез тези системи започва да набира популярност, както вече сме ви информирали. Освен изграждането на соларни паркове, много части лица и бизнеси започват да поставят слънчеви панели за собствена употреба. Сред тях са и големите граждански летища в страната ни – в София, Пловдив, Варна и Бургас. А плоскостите на ROCKWOOL Hardrock 1000 са изключително подходящи за изолация на плоски покриви, предвидени за усилен пешеходен трафик и с опасност от възникване на пожари, каквито са тези с фотоволтаици.

Искате ли да научите повече?