Изменение на климата
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Реновация
Социални ефекти
Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация

Соларните покриви според Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)

27 май 2024 г.

От 2027 г. започва постепенно задължение за поставяне на фотоволтаици на плоските покриви. ROCKWOOL предлага най-доброто строително решение за изолация на покрива, което може да поеме натоварването от соларни системи.

През декември 2023 г. бе постигнато предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за намаляване на емисиите и потреблението на енергия от сградите в целия ЕС. Засилената Директива относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) ще подкрепи усилията на ЕС за декарбонизация на сградите в целия Съюз. Това е област, в която конкретното въздействие на Европейския зелен пакт ще подобри качеството на живот на хората в техните домове и на работните им места и ще понижи сметките им за енергия. Споразумението също така ще засили енергийната независимост на Европа в съответствие с плана REPowerEU и ще предложи солиден икономически аргумент в полза на по-чистия сграден сектор в ЕС.

Сгради с по-добри характеристики за по-ниски енергийни сметки и по-малко емисии

Преразгледаната директива ще определи набор от мерки, благодарение на които правителствата на държавите от ЕС да стимулират структурно енергийните характеристики на сградите, започвайки от тези с най-лоши характеристики.

Всяка държава членка, сред които е и България, ще приеме своя национална крива за намаляване на средното потребление на първична енергия от жилищни сгради с 16 % до 2030 г. и с 20/22 % до 2035 г. Изборът към кои сгради да се насочат и какви мерки да предприемат зависи изцяло от локалните обстоятелства. Но трябва да гарантират, че най-малко 55 % от намалението на средното потребление на първична енергия се постига чрез саниране на сградите с най-лоши характеристики.

По отношение на нежилищния сграден фонд преразгледаните правила изискват постепенното му подобряване чрез минимални стандарти за енергийните характеристики. До 2030 г. ще бъдат санирани 16% от сградите с най-лоши характеристики, а до 2033 г. процентът ще нарасне до 26. За улесняване на решенията за финансиране в целия ЕС, подобрените сертификати за енергийни характеристики ще се основават на единен образец на съюза с общи критерии.

Как ще се отрази това в България?

Все още няма официална реакция от правителството, но вероятно тя ще бъде насочена към вече течащата нова програма за саниране на жилищни сгради, намаляване на употребата на изкопаеми горива за отопление, стимулиране на устойчивата мобилност и насърчаване на употребата на алтернативни източници на енергия и от бизнеса в отговор на общите препоръки. България ще трябва да се съобрази и с новия стандарт за нулеви емисии за новопостроени сгради. Съгласно споразумението всички нови жилищни и нежилищни сгради трябва да са с нулеви емисии от изкопаеми горива на място, считано от 1 януари 2028 г. за сгради, които са публична собственост, и от 1 януари 2030 г. за всички други нови сгради, с възможност за специфични изключения.

Насърчаване на слънчевата енергия

Очаква се България и останалите държави членки на ЕС да могат да гарантират, че новите сгради са подготвени да ползват слънчева енергия. Това означава, че те трябва да бъдат годни за разполагане на покривни фотоволтаични или слънчеви топлинни инсталации. Инсталациите за слънчева енергия ще се превърнат от пожелателно предписание в норма за всички нови сгради. Върху съществуващите обществени и нежилищни сгради постепенно трябва да се монтират фотоволтаични системи, като се започне през 2027 г., когато това е технически, икономически и функционално осъществимо. В зависимост и от вида и размера на сградата тези разпоредби ще влязат в сила в различни моменти във времето.

Колко енергия потребяват средно сградите в ЕС

Както и друг път сме споменавали в нашите статии, сградите изразходват около 40 % от генерираната енергия в ЕС, повече от половината от газта в ЕС (главно чрез отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди) и 36% от свързаните с енергията емисии на парникови газове. Освен това европейският сграден фонд е като цяло доста остарял като 35% от сградите в ЕС са на възраст над 50 години, а почти75 % не са енергийно ефективни. Картината не става по-оптимистична като вземем предвид и факта, че средният годишен процент на енергийно саниране в момента е едва около 1 %.

Затова през 2020 г. ЕК представи своята стратегия „Вълна на саниране“ като част от Европейския зелен пакт. В нея преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите е ключова инициатива. Амбициите на Комисията са да удвои темповете на саниране до 2030 г. и да гарантира, че чрез него се постига по-висока енергийна ефективност и се използва повече енергия от възобновяеми източници. За това всяка държава членка има съответните локални цели, които трябва да гони чрез насърчаване – където е възможно и с финансови стимули бизнеса и гражданите.

Защо са важни алтернативните източници на енергия

Предложението на Комисията за преразглеждане на ДЕХС от декември 2021 г. беше допълнено с още елементи, свързани с монтажа на инсталации за слънчева енергия върху сградите като част от плана REPowerEU през май 2022 г. Като резултат от този план в България през февруари 2023 г. у нас стартира процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“. По нея можеха кандидатстваха от микро до средни по големина фирми и дружества с не повече от 3000 служители за безвъзмездна финансова помощ до 1 млн. лв. за изграждане на ВЕИ системи с батерии за съхранение на произведената енергия. Такива са соларните покриви.

Сгради с плоски покривни пространства в различни размери като складове и логистични терминали, фабрични цехове, халета – самолетни хангари, за изложения и др., индустриални съоръжения или търговски центрове – от молове до супермаркети и др., високи бизнес сгради могат да се възползват от оползотворяване на слънчева енергия чрез инсталиране на фотоволтаични системи. Сред обществените сгради особено подходящи са училища, които в комбинация със саниране на фасадата, могат да разрешат в много голяма степен не само енергийните си нужди, но и да удължат живота на сградата.

Какво е решението на ROCKWOOL за подсилване на плоските покриви с цел успешно инсталиране на фотоволтаици? Вижте повече в статията ни Инвестициите във фотоволтаични инсталации върху плоски покриви се нуждаят от по-добро проектиране на проходимостта и поддръжката му  

Hardrock 1200 новата звезда в отбора на ROCKWOOL за фотоволтаични решения

Вие добре познавате вече плоскостите Hardrock 1200, които са специално създадени за соларни плоски покриви. Време е обаче да ви представим и най-новата звезда в отбора ни, с чиято помощ можете да постигнете още по-сигурни резултати в подсилването на плоския покрив, преди да инсталирате отгоре фотоволтаична система. Hardrock 1200, създадени с технологията Dual Density, ще осигурят топлоизолация, шумоизолация и противопожарна защита на покрива и могат да бъдат монтирани в един или два слоя, според желанието. Но дори при само един слой те могат да осигурят 100 kpa якост на натиск (и 110 kpa якост на натиск за горния слой на плочата) и 1200 N точково натоварване. Това са двата важни технически параметъра, които ще се отразят на цялата носеща обвивка. Стойностите им в Hardrock 1200 показват, че ватата ще устои на допълнително натоварване от ветровите вибрации от фотоволтаиците и в същото време няма да има нужда от ремонт по време на експлоатацията ѝ.

Пожарната безопасност също е от основно значение при наличието на лесно запалими фотоволтаични системи, затова и изборът на каменна вата ROCKWOOL е логичното решение за изолация. Научете защо в статията ни Енергийна ефективност без компромис в безопасността. 

Искате ли да научите повече?