Процедура за финансиране санирането на жилищни и обществени сгради

Националният план за възстановяване и устойчивост в частта си за енергийно обновяване на жилищни и обществени сгради предвижда финансиране от над 1,4 млрд. лв. за саниране на жилищни и обществени сгради, което дава възможност на многофамилните жилищни сгради да подобрят цялостната си енергийна ефективност без големи допълнителни разходи за собствениците или с минимално самоучастие.

Кой може да кандидатства?

Участие в програмата могат да вземат многофамилни жилищни сгради от всички 265 общини в страната. Необходимо е те да се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост. Това означава, че минималните изисквания са в тях да има поне четири обекта, които да принадлежат на поне двама собственици. Процедурата стартира с „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”, която е на етап обществено обсъждане в момента и се очаква да стартира в средата на м.ноември 2022 г.

Под обхвата на процедурата попадат всички многофамилни жилищни сгради, като блокове, секции от блокове и други подобни, които са проектирани преди 26 апил 1999 г.

За кандидатстване ще бъде необходимо собствениците да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в процедурата и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Трябва да бъдат изготвени и обследвания за енергийна ефективност, за установяване на техническите характеристики на сградата, както и архитектурно заснемане и технически паспорт.

Срокове за кандидатстване

Етап 1: по първи етап кандидатите трябва да подадат документи до края на март 2023 г. Тази първа група ще получи 100% финансиране на проектите. По последна информация процедурата по подаване на документи трябва да стартира в средата на ноември 2022 г.

Етап 2: по втори етап може да се кандидатства до края на декември 2023 г. Планираното финансиране по програмата в този етап е 80%, а останалите 20% остават за сметка на собствениците, като съществуват и други опции за тяхното финансиране.

Критерии за оценка

Най-важният критерий за оценка на проектите след изпълнението на мерките е да бъде постигнато 30% или повече спестяване на първична енергия и енергиен клас B. Сред останалите критерии, които ще се оценяват са очаквано годишно намаление на емисиите СО2,, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, брой санирани самостоятелни обекти в сградата и други. Броят на собствениците участващи в процедурата е друго условие, което може да повиши точките на проекта. Колкото е по-голям процентът на участващите (над минималните 67%), толкова е по-голям шансът за финансиране.

Допълнително точки за класиране на проектите могат да получат плановете, които предвиждат постигане на клас А на енергийна ефективност, например чрез прилагане на ВЕИ в сградата. Сградите, които след санирането допринасят към определени от местната община цели за архитектурния облик на населеното място също имат по-големи шансове за успех.