Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Качество на живот
Реновация
Социални ефекти
Урбанизация

Градовете са важно решение за енергийния преход на Европа

1 януари 1 г.

Как реновацията на старите сгради и новото строителство се вписват в елиминирането на енергийната бедност и как ROCKWOOL може да помогне

Енергийната криза притиска голяма част от жителите на европейските градове и ги провокира да искат инвестиции за по-удобни, здравословни и безопасни за климата домове. Нови изследвания показват, че в резултат на кризата редица европейци, особено в източна Европа, изпитват големи трудности да плащат сметките си за отопление и охлаждане. Това доведе до голям брой запитвания за саниране или друг тип ремонт на жилищата, който да осигури намаляване на месечните разходи. Още повече, че добре изпълнената реновация позволява не само ограничаване на енергийните нужди на домакинствата, но и повишен уют у дома и по-добро здраве. Точно това е причината градовете и местните власти да играят решаваща роля в справянето с енергийната криза в Европа – от модернизация чрез инвестиции в саниране или други подобни ремонти, субсидии за възобновяеми енергийни източници и финансови помощи.

В тази статия искаме да ви разкажем за изводите от инициативата на С40 за създаване на енергийноефективни модели за три европейски града с различни енергийни профили – Барселона, Лондон и Варшава. Те подчертават колко жизненоважни са инвестициите в програмите за саниране, създаването на повече възобновяеми енергийни източници в градовете и как нулево нетните сгради трябва да бъдат постижими за всички жители, включително най-уязвимите.

C40 е глобална мрежа от близо 100 кмета на градове в различни страни по света, които са обединили усилията си в действия за справяне с климатичната криза. Мрежата има за цел да намали емисиите на парникови газове и рисковете пред климата, като същевременно укрепва здравето, благосъстоянието и икономическите възможности пред градските жители.

Ускоряването на темповете за реновиране на стария сграден фонд в цяла Европа е от решаващо значение за прехода към чиста енергия

Експертния съвет на ЕК оценява градовете като най-големият източник на потребление на енергия и емисии на парникови газове. Това ги превръща и в основна зона за влияние върху общата енергийна ефективност на континента.

Създадения от С40 модел за реновиране на сгради за постигане на нулево нетно потребление в Барселона, Варшава и Лондон, дава основание да се смята, че европейските градове могат да намалят консумацията на енергия в сградите с до 90%.

Градовете трябва да модернизират 3% от сградите си годишно

C40 изчислява, че европейските цели от 3% модернизиране на всички сгради в европейските градове могат да бъдат постигнати за период от 34 години (след което 100% от сградите ще бъдат модернизирани), за да се постигнат климатичните цели за средата на века. Повечето от сградите в Европа са частна собственост, но местните власти могат да се възползват от собствеността си върху общинските жилища и подкрепата за социални жилища и тези на семействата с ниски доходи, за да стартират реформите и да дадат пример на пазара, с който да постигнат търсените енергийни икономии.

Градовете трябва да се справят с енергийната бедност

Липсата на енергийна ефективност е сред водещите причини за енергийна бедност поради непропорционално голямата загуба на полезна енергия в домакинствата. Реновирането на сградния фонд, съчетано с по-сериозно използване на слънчева енергия за жилищни сгради, ще увеличи икономическата устойчивост на домакинствата с ниски доходи, като осигури по-ниски и стабилни цени на енергията във времето. Повишената стабилност може да предотврати ценовите шокове, които бързо изчерпват спестяванията на европейските граждани и увеличава търсенето на енергийни помощи от общините.

4 фактора за по-удобна и здравословна градска среда

 

Ремонтите на сградите допринасят за подобряването на здравето на обитателите си

Някои от преките ефекти на енергийната бедност през все по-горещите лета и студените зими върху здравето и благосъстоянието на хората са:

  • по-висока сърдечно-съдова и респираторна заболеваемост и смъртност;
  • повишен риск от инфекции и леки заболявания;
  • обостряне на хронични заболявания като артрит
  • повече проблеми с психичното здраве като тревожност, депресия или стрес.

Моделите на С40 посочват санирането на всички социални (общински) жилища за първоначален период от пет години и 34 години за всички сгради и като източник на повишаване на здравната устойчивост в градовете. Успешната реализация на плановете във Варшава например би могло да предотврати заболяването на 35 952 души причинено от наличие на мухъл в домовете. В по-големи западноевропейски и северноевропейски градове като Лондон тази цифра може да надхвърли 385 302 души.

Здравословен дом със здравословни материали от ROCKWOOL

Модернизацията създава зелени работни места в градовете

Строителният сектор е основен източник на заетост в цяла Европа. В исторически план строителният сектор е допринесъл значително за задълбочаване или намаляване на икономическите проблеми, а инвестициите в зелени индустрии могат да направят същото и при приемане на закони за нетно нулева индустрия от ЕС. Ремонтите на сгради обикновено създават местни работни места и са относително трудоемки. В Барселона ремонтите ще генерират между 7 800 – 16 000 работни места всяка година, докато във Варшава ще бъдат създадени между 10 500 – 21 600 работни места, ако 3% от сградите са модернизирани годишно. Веригата на създаване на стойност и работни места продължава и при монтажа и поддръжката – както и в производството в Европа на екологични строителни материали, уреди, термопомпи и соларни панели.

Живот с по-малко отпадъци

Модернизацията на сградите ще намали търсенето на енергия

Реновирането на 3% от сградния фонд всяка година ще допринесе за намаляване на търсенето на енергия в Европа в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и ще спомогне за бързото намаляване на вноса на изкопаем газ на континента. Това е от съществено значение за целия регион.

Решението за саниране на дома не може да се сведе само до разходите

Всички сме наясно с това, но въпросът е: как правителствата могат да подкрепят дори най-уязвимите в социално отношение жители в подобряването на топлинния комфорт. Моделите на C40 показват, че тъй като разходите за саниране са високи, е необходима публична подкрепа под формата на безвъзмездни средства, преференциални лихви и/или регулации, особено в краткосрочен план, с които да се преодолеят финансовите бариери пред собствениците на жилища на пазара, за да се осигури бързо и мащабно саниране.

Причините за високите разходи са различни: във Варшава, където санирането може да постигне спестяване на енергия от 90% и да премахне енергийната бедност, лихвените проценти в момента са високи – 6,5%, което увеличава разходите. В Лондон, където санирането също може да намали потреблението на енергия с над 90%, лихвените проценти са по-ниски, отколкото в Полша, но капиталовите разходи за преоборудване са високи, което се отразява на частните инвестиции. В България, която и през последната година остава най-бедната страна в ЕС, за много семейства инвестицията в саниране остава невъзможна.

Изолация от ROCKWOOL

Поставянето на изолация от каменна вата ROCKWOOL на фасадата на сградата може да намали потреблението на енергия в някои случаи до 90%, като същевременно паропропускливостта на материала спомага за това да не се образува конденз, водещ до плесен и мухъл. В същото време отворената влакнеста структура на каменната вата ROCKWOOL позволява тя да намали нежеланите шумове в домакинствата. Това, което я превръща в предпочитан материал за изолация обаче е несравнимата комбинация между пожарна безопасност (каменната вата не гори и не отделя вредни газове) и паропропускливост, които заедно осигуряват здравословна среда за живот. Ако вече сте решили да изолирате, вземете оферта за най-добрите продукти от ROCKWOOL тук:

Искате ли да научите повече?