Общо 200 милиона тона въглероден диоксид е спестен с продуктите на ROCKWOOL. Този и още добри примери в доклада за устойчивост

ROCKWOOL Group публикуваха своя доклад  на тема „устойчивост“ за изминалата 2018г. Всяка година компанията споделя публично подробен отчет, свързан с представянето на продуктите, дейностите на компанията и покритите цели, част от 10 от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. Изпълнителният директор на ROCKWOOL Group Йенс Бийгърсън коментира:

 „Всяка година с нетърпение очаквам да споделя този документ с обществото, тъй като това помага да се обясни кой е ROCKWOOL и защо съществува. Нашите продукти играят важна роля за решаването на някои от най-големите световни предизвикателства, свързани с изменението на климата и урбанизацията.“ И допълни:

„Ние се фокусираме върху подобряване на екологичното и безопасно изпълнение на нашите дейности и стабилността на вътрешните ни процеси, за да намалим отпечатъка си и да гарантираме, че ROCKWOOL продължава да оказва положително въздействие върху обществото и околната среда”.

Докладът за устойчивост на групата ROCKWOOL от 2018 г. се фокусира върху три области, в които компанията смята, че има най-голям положителен ефект:

·         Битката с изменението на климата

·         Повишаването на кръговата икономика

·         Благосъстоянието на хората

Компанията има 5 оперативни цели за устойчивост за 2030 г. в областта на: енергетиката, климата, водата, отпадъците и безопасността, които са предназначени да стимулират напредъка по общо 10 избрани цели за устойчивото развитие от ROCKWOOL, чрез намаляване на отрицателното въздействие от дейностите. Шестата цел, рециклиране на отпадъци, е свързана с въздействието на продукта.

Даваме ви няколко примера за това как продуктите от каменна вата са повлияли на целите за световно устойчиво развитие (ЦУР или Глобалните цели)  през 2018 г .:

Общо 200 милиона тона въглероден диоксид е спестен с всички продажби на строителна изолация през 2018 г.  С това ROCKWOOL Group допринася за цел 13 от ЦУР – „Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.“

Цели 5 400 киловатчаса топлинна енергия бе спестена, това изчисляват от компанията, гледайки всички продажби на строителна изолация през 2018 г. Чрез продуктите от каменна вата компанията допринесе за финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички, казва точна 7 от „Глобалните цели.“

94 милиона литра вода по-малко беше използвана при оранжерийно отглеждане с продуктите на ROCKWOOL Grodan, през 2018 г., с което ROCKWOOL покри очакванията на ЦУР по точка 6 или „Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.“

Продуктите на ROCKWOOL помогнаха на 300 000 ученици в изграждането на комфортна учебна среда, благодарение на акустичните решения, които предлагат Rockfon. По този начин ROCKWOOL изпълни точка 3 от целите: „Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.“

·         130 000 тона материал от каменна вата бе събран и рециклиран от нас. Затова компанията заема и лидерски позиции в производството и потреблението на продуктите си, защото създава устойчиви модели. С това тя покрива точка 12 от „Глобалните цели“ на ООН. 

ЦУР е набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016 – 2030 г., които са постановени от Организацията на обединените нации и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие. Те осигуряват допълнителни мерки за продуктите от каменна вата на ROCKWOOL, които допринасят за по-добро бъдеще за хората по целия свят. Повече подробности за напредъка на компанията спрямо целите можете на откриете в пълния доклад.