Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Качество на живот
Реновация
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация

Какво се променя в Директивата на ЕС за енергийна ефективност

1 януари 1 г.

Енергийната ефективност е приоритет и за нас от ROCKWOOL. Каменната вата, която произвеждаме е от съществено значение за изпълнение на редица от мерките предложени в директивата.

Днес влиза в сила преработеният вариант на Директивата за енергийна ефективност (EU) 2023/1791, който беше одобрен от Европейския парламент и Съвета по-рано тази година. Това дава старт и на срок от 2 години, в който страните членки на ЕС от 2 години за приложат по-голямата част от различните елементи на директивата в местното законодателство.

Процесът по промяна на директивата отне две години, стартирайки с предложението на Комисията от юли 2021 г., като част от пакета „Пригодни за 55“, който беше допълнен с допълнително предложение като част от плана REPowerEU от май 2022 г.

Новата директива предлага въвеждането на редица мерки, с които да се ускори процеса по увеличаването на енергийната ефективност в ЕС, като особено внимание се обръща на принципа „първо енергийна ефективност“ както при енергийните политики, така и при тези, които не са пряко свързани с енергетиката.

Предвидените промени спрямо предходните директиви 2018/2002 и 2012/27/ЕС могат да се обобщят по следния начин1:

  • Поставя се цел за намаляване на крайното потребление на енергия в ЕС с 11,7% до 2030 г. (спрямо референтния сценарий за 2020 г.) – всяка държава членка ще трябва да определи собствен индикативен национален принос.
  • Икономиите на енергия ще трябва да се увеличат до 1,3% през 2024-2025 г. (при настояща стойност 0,8%), последвани от 1,5% (2026-2027 г.) и 1,9% след 2028 г. Средно 1,49% от новите годишни спестявания за периода 2024-2030 г.
  • Държавите-членки ще бъдат задължение да поставят приоритет върху уязвимите групи и социалните жилища при разработване на мерките си за спестяване на енергия.
  • При обществения сектор като цяло се въвежда годишна цел за намаляване на потреблението на енергия от 1,9%.
  • Годишното задължение за обновяване на сградите по всички нива на публичната администрация става 3%.
  • Нов подход, базиран на енергийното потребление, за бизнеса да има система за енергийно управление или да провежда енергийни одити.
  • Ново задължение за наблюдение на енергийните характеристики на центровете за данни, с база данни на ниво ЕС, която събира и публикува данни.
  • Популяризиране на местни планове за отопление и охлаждане в по-големите общини.
  • Прогресивно увеличаване на ефективната консумация на енергия при топлоснабдяването или охлаждането, включително при централното отопление на местно ниво.

ROCKWOOL подкрепя мерките предвидени в директивата и се присъединява към усилията на всички участници в процеса на подобряване на енергийната ефективност, намаляването на вредните емисии в атмосферата и осигуряването на по-добри условия за живот в разрастващите се градове по цял свят. Нашите продукти от каменна вата са в идеална позиция да подпомогнат не само процесите по намаляване на енергийните нужди на домакинствата и бизнеса, но и за осигуряване на изключителна пожаробезопасност и шумоизолация. Потърсете нашите специалисти за повече информация:

 

 

1 Източник: https://energy.ec.europa.eu/news/new-energy-efficiency-directive-published-2023-09-20_en

Искате ли да научите повече?