Kodėl būtina izoliacija nuo triukšmo?

 • Triukšmas pavojingas sveikatai
 • Triukšmas gali sumažinti darbo našumą
 • Triukšmas aplinkoje gali varginti

Norminiai reikalavimai

Statybos techniniai reglamentai STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas .Apsauga nuo triukšmo”, o taip pat STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ bei STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ Lietuvoje įteisino ES valstybių požiūrį į gyvenamosios aplinkos apsaugos nuo triukšmo problemą. Reglamentuose yra numatytos akustinės statinių klasės. Statinių akustinės klasės apibrėžia atitinkamų rodiklių vertes ir apima tam tikrą lygių diapazoną. Pagal klases galima teisingai pasirinkti apsaugos nuo triukšmo rodiklių reikalavimus ir jas susieti su numatoma statinio paskirtimi.

Gyvenamojoje ir darbo aplinkoje priimtini triukšmo lygiai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“.

Statybos produktų reglamente Nr. 305/2011 yra išaiškinti visi rodikliai, naudojami esminio reikalavimo “apsauga nuo triukšmo” aprašymui ir nurodyti standartai, kuriuose pateikti taikomų rodiklių apibrėžimai, jų matavimo ir skaičiavimo metodai. Triukšmingai veikiančius prietaisus ar įrangą, naudojamus viešose vietose ar netoli gyvenamosios paskirties pastatų, privaloma akustiškai izoliuoti pagal esamus ir Lietuvoje taikomus darniuosius standartus (LST, EN, ISO).

1/2

Gyvenamųjų namų problema

STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” reglamentuoja pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybę, kuri išreiškiama garso klasių (akustinio komforto) sistema.

Garso (akustinio komforto) klasės:

 • A – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
 • B – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
 • C – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
 • D – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
 • E – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

Reglamentas STR 2.01.07:2003 nustato pastatų vidinių ir išorinių atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų vertes gyvenamojo pastato vidaus aplinkoje:

 • ore sklindančio garso izoliavimo rodikliu;
 • smūgio garso izoliavimo rodikliui;
 • aidėjimo trukmei.

Ore sklindančio garso izoliavimas.

Ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis R'w (dB) nusako pastato atitvarų sugebėjimą silpninti ore sklindantį garsą (iš vienų patalpų ar iš išorės į kitas patalpas). Kuo R'w didesnis, tuo mažiau triukšmo prasiskverbia pro atitvarą.

Išorinis triukšmas. 

Pagal nustatytus standartus reikalaujama, kad gyvenamieji pastatai, esantys eksploatuojamų greitkelių ar kitų stambių eismo kelių apylinkėse, būtų atitinkamai apsaugoti nuo triukšmo keliamos rizikos. Šiuo metu nustatyta triukšmo lygio riba yra 70 dB(A), matuojant šalia namo fasado.

Pastatuose toks triukšmo lygio sumažinimas gali būti pasiektas naudojant dvigubą langų įstiklinimą. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į pastogių izoliavimą ROCKWOOL gaminiais, pavyzdžiui, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON PREMIUM. Vienas šio gaminio sluoksnis dedamas tarp sijų, o antrasis sluoksnis statmenai pirmajam, skersai sijų. Šis metodas buvo patvirtintas praktikoje, kaip padedantis efektyviai sumažinti išorinį triukšmą.

Planuojant naujus kelius ar geležinkelius netoli esamų gyvenamųjų namų, būtina suprojektuoti garsą slopinančias užtvaras.

Įstiklinimas.

Dvigubi ar trigubi stiklo paketai gerokai pagerina izoliaciją nuo išorinio triukšmo. Kai siekiama itin geros triukšmo izoliacijos, įstiklinamoje angoje montuojami skirtingo storio stiklai arba jie išdėstomi skirtingu kampu, kartais pritaikomos abi priemonės iš karto - taip siekiama išvengti rezonansinių virpesių, neretai susidarančių tarp dviejų panašios masės membranų. Triukšmas dar sumažinamas, jei tarp stiklų įdedamas garso bangas sugeriantis skaidrus ekranas (plėvelė).

Smūgio garso izoliavimas.

Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės perdangos savybę sumažinti triukšmą, kuris susidaro vaikštant arba beldžiant į perdangą, pvz., žemiau esančioje patalpoje. Normuotojo svertinio smūgio garso lygis žymimas L'n,w (dB). Kuo mažesnis perdangos koeficientas L’n,w, tuo geriau ji izoliuoja smūgio garsą.

Aidėjimas.

Viena iš kietiems ir lygiems paviršiams būdingų savybių yra garso bangų atspindėjimas. Patalpoje, padengtoje tokiomis medžiagomis, triukšmo šaltinis sustiprinamas. Šis procesas vadinamas reverberacija (aidėjimu). 

Aidėjimo trukmė – laiko tarpas, per kurį, nutraukus garso spinduliavimą, garso slėgio lygis sumažėja 60 dB. Aidėjimo trukmė priklauso nuo dažnio.

Fasadų izoliavimas.

Naudojant ROCKWOOL chaotiškai orientuoto pluošto fasadų izoliacines plokštes galima padidinti pastato išorinių sienų oro garso izoliavimo rodiklį iki 20 dB. Norint pasiekti pakankamą garso izoliacijos lygį išoriniuose sienos sluoksniuose būtina ne tik naudoti izoliaciją iš akmens vatos, bet ir atsižvelgti į langų ir kitų angų užpildimą.

ŠVOK izoliacija

Garsiai veikianti įranga, ortakiai ir vidinės komunikacijos. ŠVOK (angl. HVAC) - Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas.

Ortakiais sklindantis triukšmas.

Vamzdynais ir oro kondicionavimo sistemomis perduodamas triukšmas sumažinamas naudojant demblius ar kevalus. Tokie ROCKWOOL gaminiai kaip KLIMAMAT, TECHROCK 60, 80 FB1, ROCKWOOL 800 užtikrina tiek garso, tiek šilumos izoliaciją.

Gamybininų įrengimų keliamas triukšmas.

Siekiant sumažinti triukšmo lygį, būtina imtis keleto praktinių žingsnių, tačiau, prieš pradedant įrenginėti bet kokias triukšmą slopinančias priemones, rekomenduojama kreiptis patarimo į specialistus. Žemiau yra pateikiamos kai kurios rekomendacijos:

 1. Jei įmanoma, reikėtų pasirinkti tyliau dirbančius įrenginius ir gamybos procesus. Reikalaukite mašinų ar įrengimų keliamo triukšmo įvertinimo, numatydami tą akustinę aplinką, kurioje šie įrenginiai veiks.
 2. Įrenkite atskirus triukšmingai veikiančių įrengimų, pavyzdžiui, variklių, didelio pajėgumo ventiliatorių izoliuotus triukšmo slopintuvus, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Tokiais slopintuvais paprastai įmanoma triukšmo lygį sumažinti iki 30 dB. Idealu, kai izoliacinėje apsaugoje nuo triukšmo numatytas masyvus apvalkalas su garso bangas sugeriančiu sluoksniu, kuris neleidžia garsui atsispindėti ir pasklisti. Įrengiant ventiliaciją, vėdinimo angos turėtų būti aptaisytos specialia garsą izoliuojančia danga.
 3. Įrenginiai, keliantys triukšmą ir vibraciją, pavyzdžiui, rutuliniai malūnai, dyzeliniai varikliai, centrifugos, turėtų būti įrengiami ant tampraus izoliuojančio pagrindo, kurį sudaro guminės tarpinės ir/arba ROCKWOOL akmens vatos plokštės. Projektuojant tokią izoliaciją, būtina atsižvelgti į įrenginio apkrovas ir vibracijos dažnius.
 4. Kai vienu metu veikia keletas įrenginių, patalpos atitvarų paviršius padenkite specialiomis dangomis iš triukšmą sugeriančių plokščių. Tačiau būtina atsižvelgti, kad tokiu būdu triukšmo lygis sumažinimas tik iki 10 dB, o tais atvejais, kai minėta danga padengiamos tik lubos – tik apie 5 dB. Šiuo atveju, kaip alternatyva naudojant tas pačias technologijas, gali būti įrengtos nuo triukšmo izoliuotos personalui skirtos patalpos.
 5. Kai tarpiniuose ar techniniuose aukštuose yra ypač triukšmingai veikianti įranga, perdangą gali veikti itin didelis garso slėgio lygis, sukeliantis triukšmo problemas apatiniame aukšte. Veiksmingas tokį triukšmą sulaikantis barjeras galėtų būti po įranga, ant elastingų tarpiklių, įrengtas betoninis inercinis pagrindas.

Triukšmingai veikiančius vamzdynus, kanalus ar skysčių tiekimo gamybines linijas galima izoliuoti atskirai, pasirinkus didelio tankio ROCKWOOL akmens vatą. Įrangos dalys, pavyzdžiui, siurbliai ar ventiliatoriai, taip pat turėtų būtų aptaisomi garso izoliacija. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, norint sumažinti turbinų skleidžiamo triukšmo lygius jėgainėse, montuojamas slopintuvas, kurį sudaro keli mineralinės vatos sluoksniai su plieno ar panašiais lakštais padengtu paviršiumi.

 

Iš patalpos į patalpą vidinių komunikacijų įrenginiais sklindantis triukšmas.

Vamzdžiais, kanalais ir komunikacijų įrenginiais iš vienos patalpos į kitą sklindantis triukšmas gali būti sumažinamas įrengiant garsą izoliuojančias tarpines, tokių komunikacijų ir sienų sankirtų vietose. Šiam tikslui idealiai tinka ROCKWOOL akmens vatos plokštės ar dembliai.

1/1

Daugiau apie garsą ir triukšmą