Kushtet ligjore

Duke hyrë në faqen e internetit www.rockwool.com/al ; ROCKWOOL  Adriatic d.o.o. (në tekstin në vijim: ROCKWOOL) ju konfirmoni se jeni dakord me zbatimin e Kushteve të Përdorimit të faqes së internetit të ROCKWOOL dhe efektet e tyre ligjore. ROCKWOOL mund të ndryshojë dhe/ose të plotësojë Kushtet e përdorimit të faqes në internet në çdo kohë www.rockwool.com/al  pa njoftim paraprak dhe në këtë mënyrë do të publikojë Kushtet e Përdorimit të ndryshuara në këtë faqe interneti. Ndryshimet e Kushteve zbatohen nga data e publikimit. Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte Përdorimi. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet e Përdorimit, ju lutemi mos shkoni në këtë faqe interneti. Çdo përdorim i  www.rockwool.com/al   është subjekt i termave dhe kushteve të mëposhtme.

Plotësoni formularin dhe ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur!