Termeni și Condiții Generale de Vânzare

PREVEDERI GENERALE
1.1 În prezentele condiții generale de vânzare: - “Vânzătorul” se referă la
ROCKWOOL Romania SRL, cu sediul social în București, Șos. București-Ploiești, nr. 1A, Clădirea C, etaj 1, Sector 1 (denumit în continuare ,,ROCKWOOL”), referindu-se la vânzătorul menționat în ofertă, în confirmarea de comandă, contract și în alte asemenea documente; - “Contractul” include oferta, lista de prețuri, comanda, confirmarea de comandă și prezentele condiții generale
ale vânzării;“Bunurile” se referă la produsele oferite de ROCKWOOL, care fac obiectul vânzării “Serviciile” se referă la acele servicii prestate de ROCKWOOL; “Clientul” sau “Cumpărătorul” se referă la persoana fizică sau juridică care plasează o comandă către Vânzător, încheind Contractul cu ROCKWOOL; “Destinatarul” reprezintă Clientul sau persoana care primește bunurile
prevăzute în contract; “Părțile” sunt Clientul și Vânzătorul; “Lista de prețuri” se referă la listele publicate periodic de Vânzător care cuprind prețurile Bunurilor standard. 1.2 Prezentele condiții generale se aplică integral fiecărui contract încheiat de ROCKWOOL și reprezintă o parte integrantă a acestuia. 1.3 Orice achiziție de bunuri și /sau servicii de la ROCKWOOL este condiționată de acceptarea prezentelor condiții generale de vânzare de către Cumpărător, cu excepția cazurilor când părțile au derogat expres, în scris. 1.4 Informațiile, afirmațiile și testimonialele cuprinse în cataloage, broșuri și alte materiale printate provenite de la ROCKWOOL sau distribuite pentru ROCKWOOL nu pot fi considerate ca fiind termeni și condiții ale vânzării. 1.5 Prezentele condiții generale de vânzare înlocuiesc orice alți termeni și alte condiții care pot fi prevăzute în comenzile Clienților sau în alte documente. 1.6 Prezentele
condiții generalede vânzare sunt publicate pe website-ul ROCKWOOL, alături de lista de prețuri și sunt considerate înțelese, citite integral și acceptate de către Client în momentul plasării comenzii.
2. PREȚURI
2.1 Prețurile percepute de ROCKWOOL pot face obiectul unor ajustări potrivit
modificărilor taxelor și tarifelor de transport, prețurilor la materiile prime sau oricăror altor factori ce pot afecta costul de producție, care pot apărea între data comenzii și data livrării. 2.2 Orice variație a acestor factori, ulterioară datei comenzii, dă dreptul Vânzătorului să modifice prețul. 2.3 Chiar dacă există o
confirmare a comenzii transmisă anterior de Vânzător, în cazul unei modificări de preț, modificarea se va aplica tuturor comenzilor ce urmează a fi livrate după data efectivă a modificării prețului Vânzătorului. Cumpărătorul va putea să anuleze comanda de cumpărare în 48 de ore de la momentul în care a fost notificat de modificarea de preț, dacă Cumpărătorul nu este de acord cu noul preț. Vânzătorul va notifica orice modificare de preț Cumpărătorului cu cel puțin 10 zile lucrătoare în avans, informându-l despre data efectivă a noului preț. 2.4. Prețul produselor nu include TVA, sau alte taxe si impozite, care vor fi plătite potrivit prevederilor specifice indicate în factura sau agreate de Părți. 2.5. Prețurile indicate includ
costul transportului până la domiciliul Cumpărătorului sau locul livrării indicat de
Cumpărător. 2.6. Ambalajul standard (exceptie produsele din gama REDArt),
indicat în lista oficială de prețuri a ROCKWOOL, este inclus în preț.                          3. LIVRAREA - CAZUL FORTUIT, 
FORȚA MAJORĂ ȘI
IMPREVIZIUNEA
3.1 ROCKWOOL își rezervă dreptul de a realiza treptat livrarea bunurilor comandate 3.2 Termenele de livrare indicate de ROCKWOOL nu sunt exhaustive și
obligatorii, ci doar orientative. 3.3 Vânzătorul nu este ținut de obligațiile
sale contractuale în situațiile de caz fortuit, forță majoră sau impreviziune reglementate de Codul Civil Român și completate de forma lungă a Clauzei de Forță Majoră ICC 2020. De asemenea, sunt considerate cazuri de forță majoră: terorismul cibernetic, incidentele de securitate cibernetică, pierderea de date sau alte evenimente similare. Clientul este obligat să accepte cantitățile pregătite pentru livrare la data producerii evenimentului.
4. TRANSPORTUL
4.1 Transportul Bunurilor este încredințat unui transportator ales de Vânzător. 4.2 Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris, Bunurile sunt transportate până la adresa Clientului sau până la locul de livrare indicat de Client și agreat de părți potrivit regulii DAP, reglementată de INCOTERMS 2020. Acest aspect, ca și orice altă convenție încheiată în scris, între Părți, va fi guvernată de INCOTERMS 2020.
4.3 Semnarea documentului de livrare de către Destinatar pentru transportator implică recunoașterea faptului că lotul de Bunuri a fost livrat integral și în stare perfectă. 4.4 În cazul livrării Bunurilor pe șantier, Cumpărătorul trebuie să se asigure că are loc buna recepție a bunurilor și că mijloacele de transport pot ajunge în siguranță și fără riscuri la locul de descărcare și că pot începe cât mai repede posibil; costul duratei de inactivitate a vehiculului și orice alte
costuri inerente sau subsecvente sunt suportate de Cumpărător, cu excepția
cazurilor în care astfel de costuri sunt în sarcina Vânzătorului potrivit contractului de transport.
5. GARANȚIA
5.1 Toate ofertele emise de ROCKWOOL cu privire la cantități, calități, executarea unor servicii și/sau caracteristicile unor Bunuri sau Servicii ale ROCKWOOL sunt pregătite cu atenție, dar ROCKWOOL nu poate garanta că nu vor apărea mici deviații și nu va avea nicio răspundere pentru aceste deviații. În cazul livrării neconforme, orice reclamație privind calitatea și cantitatea materialelor
vândute trebuie transmisă în scris. La livrare, Clientul este obligat să verifice conținutul expedierii și, în cazul unor nereguli, acesta va contacta imediat Vânzătorul. Reclamațiile care ajung la Vânzător după un termen de 8 zile calendaristice de la livrare, nu vor fi acceptate. Nerespectarea celor menționate
mai sus implică acceptarea de către Cumpărător a calității și cantității livrate. 5.2
În situația unui defect ascuns, garanția Vânzătorului este limitată la înlocuirea
produselor cu defecte, cu excepția compensației pentru orice alte prejudicii.
Pentru a beneficia de garanția menționată mai sus, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul în scris, în termen de 8 zile calendaristice de la data identificării defectului ascuns, dar nu mai târziu de 12 luni de la data recepției, în scris, permițândui acestuia să efectueze verificările necesare. ROCKWOOL nu va răspunde pentru niciun defect al Bunurilor sau Serviciilor notificat de Cumpărător după expirarea acestui termen.
5.3. Garanția ROCKWOOL nu se extinde, în nicio situație, la produsele realizate prin prelucrarea Bunurilor sau amestecarea ori combinarea cu Bunurile ROCKWOOL. În această situație, doar furnizorii vor putea fi chemați să răspundă pentru materialele produse de ei. Dacă Bunurile sunt pentru a fi asamblate, conectate între ele sau conectate la componente terțe și / sau integrate în
produse comercializate de Client și / sau de terțe părți (produsele finale), va fi
responsabilitatea exclusivă a Clientului să verifice funcționalitatea și compatibilitatea produselor care conțin componentele menționate și / sau a produselor finale. Garanția ROCKWOOL se referă exclusiv la Bunurile prevăzute în Contract și nu se extinde. 5.4 Toate datele și informațiile referitoare la Bunuri sunt furnizate doar în scop indicativ. Broșurile, desenele, schițele și alte informații sunt oferite spre a ilustra tehnica de folosire a materialelor noastre; în nicio împrejurare acestea nu pot fi considerate utile în implementarea acestor
materiale și nu atrag răspunderea noastră.                                                      Pentru măsurile, culorile și greutățile unor materiale supuse unor variații inerente naturii sau fabricării lor, se aplică parametrii de utilizare; mostrele furnizate trebuie considerate probe standard. Conformitatea exactă a Bunurilor furnizate cu mostrele nu poate fi garantată. 5.5 Cataloagele, listele de prețuri și prezentele indicații nu sunt obligatorii pentru Vânzător. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru erorile și omisiunile cuprinse în materialele sale promoționale. Desenele și documentele tehnice schimbate între Cumpărător și Vânzător rămân în proprietatea lor exclusivă și nu pot fi folosite, reproduse sau transmise
către terți fără autorizarea proprietarului. 5.6 ROCKWOOL nu va fi ținută răspunzătoare față de Cumpărător pentru nicio daună și/sau pierdere indirectă, inclusiv, fără a se limita la daune aduse proprietății, pierderi de profit sau venituri, daune reputaționale, pierderi ale vânzărilor sau orice alte daune sau prejudicii
indirecte similare. 5.7 În oricare situație în care ROCKWOOL este obligată să plătească daune interese, respectivele daune nu vor depăși niciodată valoarea facturii aferente Bunurilor și/sau Serviciilor furnizate respective.
6. PLĂȚILE
6.1 Orice plată datorată către ROCKWOOL trebuie efectuată în contul societății din Șos. București-Ploiești nr. 1A, Clădirea C, et. 1, Sector 1, București. 6.2
Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul de plată convenit, va fi percepută o dobândă penalizatoare calculată la nivelul dobânzii legale, aplicată tuturor sumelor datorate, dar neplătite, cu excepția situației în care întârzierea a fost cauzată exclusiv de ROCKWOOL. 6.3 În orice moment, ROCKWOOL va avea dreptul de a solicita plata integrală sau parțială în avans și/sau de a obține garanții cu privire la plată. 6.4 Cumpărătorul va informa ROCKWOOL în
scris cu privire la orice neconcordanțe din facturi în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data facturii. În caz contrar, se va considera că a acceptat factura. 6.5 În caz de neexecutare a obligațiilor Cumpărătorului, ROCKWOOL are dreptul de a suspenda orice livrare sau de a rezilia Contractul și de a solicita de la Cumpărător daune interese pentru prejudiciul suferit. 6.6 Plata prețului se poate face doar prin transfer bancar.
7. REZERVA PROPRIETĂȚII
7.1.Vânzarea se face cu rezerva dreptului de proprietate asupra Bunurilor până la
momentul când Cumpărătorul plătește integral prețul convenit.
8. ACCEPTAREA COMENZILOR
8.1 Comenzile trebuie transmise în scris pe Formularul de Comandă, împreună cu
toate informațiile necesare completării lor. ROCKWOOL nu are obligația de a verifica corectitudinea sau integralitatea datelor și informațiilor puse la dispoziție de Cumpărător. ROCKWOOL își rezervă dreptul de a onora comanda Cumpărătorului doar dacă i s-au pus la dispoziție toate datele și informațiile solicitate de ROCKWOOL, precum și de a pretinde acoperirea integrală
a oricăror daune sau prejudicii cauzate de Cumpărător prin furnizarea de date și/sau informații incorecte sau incomplete. 8.2 Comenzile sunt considerate
acceptate de ROCKWOOL doar după transmiterea confirmării oficiale a comenzii
sau a unei comunicări scrise de la biroul comercial al Vânzătorului. 8.3 Dacă nu există contestații din partea Cumpărătorului în
termen de 24 de ore de la primirea confirmării
comenzii, aceasta este considerată acceptată în totalitate. 8.4 După expirarea
termenului menționat la punctul 8.3, comenzile nu pot fi revocate și / sau
modificate și / sau reduse de Cumpărător fără consimțământul scris al Vânzătorului. În caz contrar, Cumpărătorul va trebui să ramburseze Vânzătorului toate costurile rezultând din aceste solicitări / modificări fără a încălca prevederile alineatului următor. 8.5 În situația în care Clientul revocă comanda ulterior termenului menționat la punctul 8.3., Vânzătorul are dreptul să rețină orice parte
din prețul plătit deja de Client, fără a aduce atingere dreptului la compensație pentru orice daune suplimentare.
9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială, cum ar fi designul, marca, drepturile de autor, brevetele, denumirea și drepturile asupra domeniului sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului. ROCKWOOL este, de asemenea,
proprietarul exclusiv asupra secretelor comerciale, drepturilor în legătură cu
ambalajele, codurile sursă, materialele pregătitoare și denumirile acestora, precum și în legătură cu orice dezvoltă ROCKWOOL în legătură cu Bunurile sau
Serviciile furnizate.
10. EXPORTUL - CONTROLUL ȘI SANCȚIUNILE
10.1 ROCKWOOL operează conform regulilor actuale ale UE, SUA, Națiunilor
Unite și reglementările naționale privind controlul exporturilor care interzic vânzarea unor anumite bunuri și servicii către anumite țări, societăți și persoane. 10.2 Dacă Clientul exportă Bunurile și Serviciile, Clientul trebuie să se conformeze regulilor de control și sancțiunilor aplicabile exporturilor.
11. CODUL DE CONDUITĂ AL ROCKWOOL
ROCKWOOL adoptă un cod de conduită care stabilește un nivel ridicat de integritate. ROCKWOOL s-a alăturat inițiativei Pactului Global al Națiunilor Unite, angajându-se față de Grup să își îndeplinească toate responsabilitățile fundamentale în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anti-corupție. ROCKWOOL se așteaptă ca și Clientul să împărtășească aceste principii. ROCKWOOL a implementat un program pentru „avertizori” (“whistle-blowers”) care permite terților să raporteze încălcările serioase și sensibile ale eticii corporative. Mai multe informații despre codul de conduită pot fi găsite pe
website: www. ROCKWOOLgroup.com.
12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal vor fi procesate potrivit prevederilor legii române aplicabile și Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE GDPR nr. 679/2016).
13. INSTANȚA COMPETENTĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ
13.1 Prezentele condiții generale sunt guvernate de legea română. 13.2 Pentru soluționarea oricărui diferend derivând din Contract sau în legătură cu
acesta, instanțele din București vor fi competente exclusiv. 13.3 Convenția din 1980 a Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică Contractului, fiind exclusă expres.
14. DISPOZIȚII FINALE
14.1 ROCKWOOL are dreptul discreționar de a angaja una sau mai multe terțe persoane în vederea îndeplinirii obligațiilor sale reglementate de prezentele condiții generale de vânzare. ROCKWOOL are dreptul de a cesiona (atribui) Contractul oricărei filiale/sucursale, afiliat sau terță persoană. 14.2 Orice posibilă cauză de nulitate și / sau ineficacitate a uneia sau mai multor prevederi din condițiile generale de vânzare, nu afectează validitatea celorlalte prevederi. 14.3
Pentru scopurile art. 1271 din Codul Civil referitor la impreviziune, fiecare dintre
Cumpărător și Client înțelege și își asumă, în mod expres și irevocabil, toate riscurile oricărei schimbări a împrejurărilor, inclusiv schimbările neprevăzute și excepționale a împrejurărilor, care pot determina executarea obligațiilor și răspunderea în temeiul Contractului mai oneroase, împovărătoare sau excesive.
15. Fiecare dintre Cumpărător și Client înțelege și confirmă în mod expres
următoarele Clauze ale Termenilor și Condițiilor Generale de Vânzare: clauza 2,
inclusiv cu privire la dreptul Vânzătorului de a modifica prețul, clauza 3, clauza 5, clauza 11și clauza 13. 

Big Picture Mountain
Panorama rocky mountain at sunset in Slovakia
PDF
168.0 KB

Descarca Termeni si Conditii in format .pdf